EASA-forordningen om flysikkerhet: endringsbestemmelser om ajourføring av henvisninger til Chicagokonvensjonen

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1087 av 7. april 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 med hensyn til ajourføring av henvisningene til bestemmelsene i Chicagokonvensjonen

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1087 of 7 April 2021 amending Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council, as regards updating the references to the provisions of the Chicago Convention

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.7.2021)

Sammendrag av innhold
ICAO Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) ble i februar 2019 enige om forbedringer i eksisterende standarder for støy, utslipp fra flymotorer og CO2-utslippsstandarder, samt en ny 'nonvolatile particulate matter '(nvPM) utslippsstandard. Endringene medfører endringer i ICAO Annex 16 Volume I, II og III. EASA (det europeiske flysikkerhetsbyrået) foreslår i Opinion 03/2020 at det europeiske regelverket skal tilpasses til disse endringene i ICAOs standarder og anbefalinger knyttet til miljøvern. Endringene skal bidra til en høy og enhetlig miljømessig standard og like konkurransevilkår i luftfarten.

Regelverket endrer artikkel 9 'Essential requirements' i forordning (EU) 2018/1139.

Se eget EØS-notat om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 som følge av endringene i ICAO Annex 16.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene i (EU) 2018/1139 artikkel 9 nr. 2 er en oppdatering av referansene til ICAO Annex 16. Forordning (EU) 2018/1139 er foreløpig ikke gjennomført i EØS-avtalen, men vi kan anta at denne vil være på plass når de foreslåtte endringene vedtas. Vi finner deler av bestemmelsen i den for Norge gjeldende basisforordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 6.

Forordningen gjennomføres i norsk rett gjennom endring av samme forskrift som skal gjennomføre forordning (E) 2018/1139.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene har konsekvenser for motorprodusenter/konstruktører, som vi ikke har i Norge. Endringene vil således ikke få direkte konsekvenser for norske aktører.

Endringene vil ifølge EASA få betydning for designorganisasjonene (DOA) og produksjonsorganisasjonene (POA), samt luftfartsmyndighetene i land med slike. I tillegg vil de ha indirekte betydning for personer som er påvirket av flystøy og utslipp.

Regelendringene vil i følge EASA ikke ha betydning for flysikkerheten, men ha en positiv miljømessig betydning. I følge EASA vil endringene medføre kostnader for motorprodusenter og for flyselskaper som har motorer som ikke er i samsvar med nye krav. Et regelverk som er harmonisert med resten av ICAOs medlemsland vil imidlertid gi kostnadsgevinster, og dessuten bidra til like konkurransevilkår.

Sakkyndige instansers merknader
NPA 2020-06 ble sendt på alminnelig høring i EASAs medlemsland med høringsfrist 16. juni 2020. Luftfartstilsynet sendte NPA 2020-06 på høring i Norge. Det kom ikke høringsinnspill fra norske aktører.

Luftfartstilsynet vurderer rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet vurderer rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger
Denne delen av opinion 03/2020 gjennomføres i sin egen forordning:

EASA foreslår å endre artikkel 9 ‘Essential requirements’ i (EU) 2018/1139 og Annex I (Part 21) i (EU) No 748/2012 med tilhørende AMC og GM som følge av endringer i ICAO Annex 16 volume I,II og III.

Forordning (EU) 748/2012 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften). De foreslåtte endringene i denne kan gjennomføres i norsk rett ved oppdatering av forskriften.

Status
NPA 2020-06 ble sendt på alminnelig høring i EASAs medlemsland med høringsfrist 16. juni 2020. Luftfartstilsynet sendte NPA 2020-06 på høring i Norge. Det kom ikke høringsinnspill fra norske aktører.

Opinion 03/2020 ble fremmet av EASA 9. oktober 2020 og ble behandlet i Kommisjonens ekspertgruppe for flysikkerhet 29.10.2020.

Forordning 2021/1087 ble publisert i OJ 5. juli 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.04.2021
Anvendelsesdato i EU
25.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.08.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Liechtenstein (av forordning 2018/1139)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1087
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro