Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser

Tittel

Kommisjonens gjenomføringsforordning (EU) 2019/365 av 13. desember 2018 om fastsetjing av tekniske gjennomføringsstandardar med omsyn til framgangsmåtane og skjema for utveksling av opplysingar om sanksjonar, tiltak og undersøkingar i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/365 of 13 December 2018 laying down implementing technical standards with regard to the procedures and forms for exchange of information on sanctions, measures and investigations in accordance with Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2019)

Samandrag av innhald
Forordninga er utfyllande reglar fra Europakommisjonen til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 (SFTR) som handlar om framgangsmåtane og skjema for utveksling av opplysningar om sanksjonar, tiltak og undersøkingar i samsvar med SFTR, til Den europeiske verdipapir- og marknadsstyresmakta (ESMA). Føremålet med forordninga er å sikre at ESMA mottek komplett og nøyaktig informasjon om administrative og strafferettslege sanskjonar som er idømnd eller etterforska med heimel i SFTR. For å ivareta føremålet vil vil forordninga innføre felles prosedyrer og skjema for rapportering av desse opplysingane til ESMA.

Forordninga pålegg ikkje i seg sjølve nokon rapporteringsplikter, men klargjer innhaldet av dei rapporteringspliktene som føl av SFTR art. 25.

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Forordninga vil takast inn i EØS-avtala og gjennomførast i norsk rett ved inkorporering. Dette inneber at det i forskrift vil takast inn ei føresegn om at forordningen gjeld som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Forordninga får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der berørte departement er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordninga reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er til vurdering av EØS/EFTA-statane for å bli innlemma i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2018
Anvendelsesdato i EU
11.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet