Biproduktforordningen: retting av fransk språkversjon

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/488 av 25. mars 2022 om retting av den franske språkversjonen av kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum. og om gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt veterinærkontroll på grensen i henhold til nevnte direktiv

Commission Regulation (EU) 2022/488 of 25 March 2022 correcting the French language version of Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten retter opp feil i den franske oversettelsen av forordning (EU) 142/2011.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ingen endringer i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og industrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.03.2022
Anvendelsesdato i EU
17.04.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0488
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro