Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/671 av 4. februar 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til særlige bestemmelser om offentlig kontroll utført av vedkommende myndigheter av dyr, produkter av animalsk opprinnelse og formeringsmateriale, oppfølgingstiltak som skal tas av vedkommende myndighet i tilfellle av manglende overholdelse av identifikasjons- og registreringsregler for storfe, sau og geit eller av manglende overholdelse ved transitt gjennom Unionen av visse typer storfedyr, og oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 494/98

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/671 of 4 February 2022 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards specific rules on official controls performed by the competent authorities on animals, products of animal origin and germinal products, follow-up action to be taken by the competent authority in case of non-compliance with identification and registration rules for bovine, ovine and caprine animals or of noncompliance during transit through the Union of certain bovine animals, and repealing Commission Regulation (EC) No 494/98

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat generelle regler for offentlig kontrol, der gennemføres af de kompetente myndigheder, for at verificere, at reglerne overholdes på en række områder, herunder dyresundhedsmæssige krav. Nævnte forordning fastsætter også metoder og teknikker til offentlig kontrol, hvilket omfatter inspektion af lokaliteter, dyr og varer, der er under operatørers kontrol. Ved forordning (EU) 2017/625 er der desuden fastsat mulige foranstaltninger, som kan træffes af de kompetente myndigheder i tilfælde af konstateret manglende overholdelse af bl.a. dyresundhedskrav, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra d), i nævnte forordning.

(2) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 blev 39 retsakter på området for dyresundhed ophævet og erstattet med virkning fra den 21. april 2021. Nogle af kravene i de retsakter, der blev ophævet ved eller i henhold til forordning (EU) 2016/429 vedrører imidlertid visse særlige dyresundhedsrelaterede forhold i forbindelse med offentlig kontrol og opfølgende foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af konstateret manglende overholdelse som fastsat i artikel 138 i forordning (EU) 2017/625. Sådanne særlige regler om offentlig kontrol og opfølgende foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder i tilfælde af konstateret manglende overholdelse, bør derfor fastsættes ved nærværende forordning

(3) Særlige forhold i forbindelse med offentlig kontrol og opfølgende foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse vedrørende dyresundhed er indbyrdes forbundne. De finder anvendelse på efterfølgende faser af en given situation og meget ofte for de samme typer operatører og virksomheder. Hvis der er behov for specifikke opfølgende foranstaltninger bør de fastsættes sammen med kravene til særlige forhold i forbindelse med offentlig kontrol af dyresundhed. Dette sikrer et samlet sæt af foranstaltninger, der gør det lettere at gennemføre og bidrage til den overordnede forenkling af de retlige rammer på dette område.

(4) Gennemførelse af offentlig kontrol og opfølgende foranstaltninger i virksomheder, der er godkendt i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035, (EU) 2020/686, (EU) 2020/688 eller (EU) 2020/990, kræver særlige kvalifikationer og kompetencer på veterinærområdet. Offentlig kontrol på sådanne godkendte virksomheder omfatter vurdering og verifikation af en lang række specifikke data og oplysninger vedrørende de dyr, der holdes på disse virksomheder. Nogle af disse data og oplysninger er resultaterne af observationer af dyr, mens andre indsamles og registreres af operatører, dyresundhedsfagpersoner, dyrlæger eller fagfolk med ekspertise i akvatiske dyrs sundhed. Sådanne data og oplysninger kan bl.a. vedrøre dyrs fysiologiske eller patologiske tilstand, epidemiologiske faktorer, resultaterne af fysiske, kliniske eller post mortem-undersøgelser og laboratorieundersøgelser, samt data og oplysninger indsamlet i forbindelse med biosikringsforanstaltninger i virksomheder og hensigtsmæssig anvendelse og vedligeholdelse af udstyr og faciliteter.

(5) Hvad angår avlsmaterialevirksomheder kræver denne sektors kompleksitet og tekniske karakter desuden, at den kompetente myndighed med ansvar for offentlig kontrol råder over specialviden med henblik på at sikre en effektiv og virkningsfuld udførelse af sine opgaver.

(6) Det er derfor embedsdyrlæger, der bør gennemføre offentlig kontrol på godkendte virksomheder, der holder dyr eller håndterer avlsmateriale, i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/429. Der bør fastsættes regler om gennemførelse af offentlig kontrol på disse virksomheder i nærværende forordning. 5 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 115).

(7) Derudover findes der i nogle medlemsstater — af historiske årsager eller på grund af mangel på dyrlæger, der beskæftiger sig med sygdomme hos akvatiske dyr — specialiserede fagpersoner med ekspertise i akvatiske dyrs sundhed. Disse fagpersoner er traditionelt ikke dyrlæger, men de beskæftiger sig med veterinærmedicin for akvatiske dyr. Denne forordning bør derfor respektere de pågældende medlemsstaters beslutning om at anerkende dette erhverv. I disse tilfælde bør officielle fagfolk med ekspertise i akvatiske dyrs sundhed kunne udføre aktiviteter, der er tildelt embedsdyrlæger, i forbindelse med gennemførelse af offentlig kontrol i godkendte akvakulturvirksomheder. I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429 kan disse fagfolk med ekspertise i akvatiske dyrs sundhed udføre aktiviteter, der er tildelt dyrlæger på dyresundhedsområdet, forudsat at de har tilladelse hertil af den pågældende medlemsstat i henhold til national lovgivning. Dette princip bør også gælde i nærværende forordning.

(8) Blandt de virksomheder, der er godkendt i henhold til forordning (EU) 2016/429, er afgrænsede virksomheder særlige, da disse virksomheder ofte holder en bred vifte af dyrearter på permanent basis og udveksler dem med andre afgrænsede virksomheder. Krav til godkendelse og sikker drift af afgrænsede virksomheder for så vidt angår karantæne, isolation og andre biosikringsforanstaltninger, sygdomsovervågning og -bekæmpelsesforanstaltninger, der ligger inden for virksomhedens dyrlægers ansvarsområde, spiller en vigtig rolle med henblik på at sikre, at udvekslinger af dyr ikke udgør en risiko for spredning af listeopførte eller nye dyresygdomme mellem eller inden for medlemsstaterne. Derfor bør den offentlige kontrol, der bør finde sted på afgrænsede virksomheder, specificeres.

(9) Hvad angår offentlig kontrol for at verificere overholdelse af identifikations- og registreringsregler for kvæg, får og geder bør der fastsættes særlige kriterier for at bistå de kompetente myndigheder med risikoanalysen i forbindelse med udvælgelsen af dyr og virksomheder, der skal inspiceres. Hvis denne offentlige kontrol gennemføres på en repræsentativ stikprøve af dyr, og der ved en sådan offentlig kontrol konstateres manglende overholdelse af identifikations- og registreringskrav, bør de kompetente myndigheder inspicere alle dyr på den pågældende virksomhed som en opfølgende foranstaltning.

(10) EU-reglerne tillader transit gennem Unionen af avls- og brugskvæg, der ellers ikke opfylder de dyresundhedsmæssige krav til indførsel til Unionen, i henhold til særlige undtagelser og betingelser, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 og (EU) 2020/692. En sådan transit må ikke udgøre en risiko for dyre- og folkesundheden i Unionen. I tilfælde af manglende overholdelse, uregelmæssigheder eller nødsituationer under transit bør den kompetente myndighed derfor kræve, at disse dyr slagtes eller aflives, eftersom dette er den mest hensigtsmæssige foranstaltning til beskyttelse af dyrs og menneskers sundhed og dyrevelfærden. I disse tilfælde kan den kompetente myndighed også kræve sikker bortskaffelse af de deraf resulterende animalske biprodukter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009.

(11) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 494/98 er der fastsat administrative sanktioner, der skal anvendes, hvis der konstateres manglende overholdelse af betingelserne eller kravene vedrørende identifikation og registrering af kvæg. Delegeret forordning (EU) 2019/2035 ophævede ikke udtrykkeligt nævnte forordning. Desuden er de administrative sanktioner, der er fastsat i forordning (EF) nr. 494/98, blevet overflødige i lyset af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 138, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625. Af retssikkerheds- og konsekvenshensyn bør forordning (EF) nr. 494/98 ophæves ved nærværende forordning. (12) Reglerne i nærværende forordning bør finde anvendelse på Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland til aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab sammenholdt med nævnte protokols bilag 2, —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2022
Anvendelsesdato i EU
15.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet