Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/357 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med omsyn til tekniske reguleringsstandardar for tilgang til opplysingar om verdipapirfinansieringstransaksjonar i transaktionsregister

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/357 of 13 December 2018 supplementing Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on access to details of securities financing transactions (SFTs) held in trade repositories

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2019)

Samandrag av innhald
Forordninga er utfyllande føresegner til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR), om åtgang til opplysingar om verdipapirfinansieringstransaksjonar som oppbevarast i transaktionsregister. Forordninga innfører forenklingar og avklaringar for korleis systemene for tilgang til opplysingar i transaksjonsregister relatert til verdipapirfinansieringstransaksjonar skal tilgjengeleggjerast for relevante styresmakter nasjonalt og i EØS. Føremålet med forordninga er å hindre at transaksjonsregister kontinuerleg må sjekke under kva for mandat ei eining søker tilgang til opplysingar og for kva behov eininga søker tilgang. Forordninga innfører difor ein enkel adgangsnøkkel for kvar eining som dekker den enkelte eininga sine ansvarsområder.

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Forordninga vil takast inn i EØS-avtala og gjennomførast i norsk rett ved inkorporering. Dette inneber at det i forskrift vil takast inn ei føresegn om at forordningen gjeld som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Forordninga får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der berørte departement er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordninga reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er til vurdering av EØS/EFTA-statane for å bli innlemma i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2018
Anvendelsesdato i EU
11.04.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet