EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om forretningsvilkår for clearingtjenester

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1456 av 2. juni 2021 om utfylling av forordning (EU) nr. 648/2012 ved å spesifisere på hvilke betingelser de forretningsmessige vilkårene for clearingtjenester for OTC-derivater skal anses som rettferdige, rimelige, ikke-diskriminerende og gjennomsiktige

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1456 of 2 June 2021 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 by specifying the conditions under which the commercial terms for clearing services for OTC derivatives are to be considered to be fair, reasonable, non-discriminatory and transparent

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regelverk til EMIR (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre) slik denne lyder etter endring ved EMIR Refit (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/834). Det fastsettes detaljerte krav til forretningsvilkårene for clearingmedlemmer og klienter som tilbyr direkte eller indirekte kundeclearingtjenester etter EMIR. Foretningsvilkårene skal være rettferdige, rimelige, ikke-diskriminerende, og gjennomsiktige ("FRANDT" – fair, reasonable, non-discriminatory and transparent"), jf. EMIR artikkel 4 nr. 3 bokstav a.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten tas inn i norsk rett ved inkorporasjon av verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten er teknisk utfyllende bestemmelser til plikter som følger av hovedrettsakten. Denne rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser utover det som følger av hovedrettsakten. .

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Det vil være behov for å tilpasse ikrafttredelsesdato, slik at denne rettsakten trer i kraft tidligst samtidig som EMIR Refit (2019/834). Det må også vurderes om det er behov for å tilpasse art. 3 om overgangsordninger, slik at EØS/EFTA-aktører får tilsvarende overgangsperiode fra det tidspunkt rettsakten er i kraft i EØS/EFTA, som EU-aktører har fått fra det tidspunkt rettsakten trådte i kraft i EU.

Status
Kommisjonsforordningen ble vedtatt i EU 2. juni 2021, publisert i Official Journal 8. september 2021 og trådte i kraft den påfølgende dag. Den skal gjelde fra 9. mars 2022. Kommisjonsforordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.06.2021
Anvendelsesdato i EU
09.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1456
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro