Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser 32023R1202
Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser 32023R1583
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler 32023R0689
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland 32023R2057
Investeringer og risikoer: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft 32022R1288
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om mono- og diglyserider av fettsyrer 32023R1428
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om kontroll av farmakologisk aktive stoffer 32022R1646
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: endringsbestemmelser 32023R1581
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om etylenoksid 32022R1396
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om skrantesyke hos hjortedyr 32022R2246
Plastforordningen: endringsbestemmelser 32023R1442
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter 32023R1195
Bruksbetingelser for 3'-Sialyllaktose natriumsalt av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat: endringsbestemmelser 32023R1582
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2023) 32023R1766
Biocidforordningen: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 8 32023D0471
Statsstøtteregler for grønn og digital omstilling 32023R1315
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om midlertidig lagring av flytende kvikksølvavfall 32022R2526
Biocider: avslag på godkjenning av d-alletrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18 32023D0470
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32023R2755
Avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår 32008R0569
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om bruk av veterinærlegemidler og -vaksiner 32023R0361
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32023R2688
Proporsjonalitetsvurderingsdirektivet for regulerte yrker 32018L0958
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser 32023R1634
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32023R2629
Radiodirektivet (2014): utfyllende bestemmelser om personvern 32022R0030
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser 32021L1717
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2023 om europeiske luftfartøyoperatører og administrerende land 32023R0838
Godkjenning av lasalocid-A-natrium (Avatec 150 G) som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser 32023R1172
Forsikringsdirektivet (Solvens II): fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for maler 32023R0894
Fornyet godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32023R0255
Godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff: endringsbestemmelser 32023R1171
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter: rettelse 32023R1168
Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: retting av fransk språkversjon 32023R0907
Forsikringsdirektivet (Solvens II): fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for prosedyrer 32023R0895
Godkjenning av preparater fra Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 og Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 som tilsetningsstoff i fôr til hunder og katter 32023R0256
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase m.m. som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe 32023R1169
Godkjenning av 6-phytase som fôrtilsetning til alle fjørfearter og griser 32023R1167
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2023 32023R1672
Tilsetningsstoffer i fôrvarer: tilbaketrekking av visse stoffer fra markedet 32023R1173
Godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R1163
Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: rettelse 32023R0257
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse kalver og mindre utbredte drøvtyggerarter 32023R1170
Godkjenning av sepiolittleire som tilsetningsstoff i fôr til diverse dyrearter 32023R0263
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32023R2580
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser 32023R0566
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringer til merknader om visse stoffer 32023R1435
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdatering av merknader 32023R1434
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser estimering av misligholdssannsynligheter og tap ved mislighold 32023R1578
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om egenkapitalkrav for markedsrisiko og tapsfordelingskrav under alternativ intern modelltilnærming 32023R1577
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr 32023R0647
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: gjennomføringsbestemmelser om risikoklassifisering 32022R0695
Godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 32292 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R0059
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering) 32022L0993
Fornyet godkjenning av preparater av DSM 21762, NCIMB 30236 og NCIMB 301 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R0008
RoHS-direktivet: unntak for bly i PVC i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk 32023L1526
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kvikksølv i smeltetrykkgivere for kapillærreometre under visse forhold 32023L1437
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om dyr og produkter som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner 32022R1322
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om eksponeringer sikret i fast eiendom 32023R0206
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger 32023R0366
Godkjenning av L-methionin fremstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 and Escherichia coli KCCM 80246 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter: rettelser 32023R0584
Verdipapirmarkedsdirektivet: endring av de tekniske reguleringsstandarder 32023R0960
Godkjenning av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff for alle eggleggende fjørfearter 32023R0668
Godkjenning av diverse stoffer som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32023R0565
Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R0053
Godkjenning av konjugert linolsyre (t10, c12)-metylester som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og melkekyr 32023R0060
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R0651
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter: rettelser 32023R0585
Konkurranseregler for bilprodusenter og -verksteder: forlengelse (2023) 32023R0822
Fornyet godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningsstoff 32023R0341
Godkjenning av etyloleat, nona-2,6-dien-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff 32023R0605
Godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32022R1525
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter: rettelser 32023R0054
Godkjenning av preparater fra Aspergillus niger CBS 120604, Aspergillus neoniger MUCL 39199, Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R0061
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til utfyllende bestemmelser om gjennomsiktighetskrav 32023R0945
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl 32023R0669
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter 32023R0650
Markeder for finansielle tjenester: endring og retting av utfyllende bestemmelser om gjennomsiktighetskrav 32023R0944
Godkjenning av L-arginin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32023R0649
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark og Polen 32023D2447
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Canada, Storbritannia og USA 32023R2457
Spesifikasjoner for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat: endringsbestemmelser 32023R0951
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: cyromazin, topramezon og triflumizol 32023R0147
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AGR2" i plantevernmidler 32023R0216
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for fosmet 32023R1029
Avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler 32023R1101
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg I og II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (2022) 32022R2049
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: acekinocyl 32023R0127
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting angående kontrollorganet 'IMOCERT Latinoamérica Ltda' 32022R2468
Forlenget godkjenning av dimoksystrobin i plantevernmidler 32023R0115
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import 32022R0384
Øvre grenseverdier for rester av azoksystrobin, prosulfokarb, sedaksan og valifenalat i eller på visse produkter 32023R0129
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet oksamyl i plantevernmidler 32023R0116
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AT10" i plantevernmidler 32023R0199
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: benalaksyl, bromoksynil, klorsulfuron, epoksikonazol og fenamifos 32023R0128
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om nikotinamidribosidklorid 32023R1065
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om grenseverdier for konsentrasjoner i avfall 32022R2400
Avslag på godkjenning av eterisk sitronolje som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R0200
Maksimalkonsentrasjoner av toltrazuril i animalske næringsmidler 32023R0454