Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om eksport av dyr og varer og om transitt og omlasting, inkludert endringer som følge av brexit
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010)
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
Europeisk befolkningsstatistikk
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene
Import av rånesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Unge på arbeidsmarkedet: statistikkmodul for 2016
Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Omsetning og import av akvakulturdyr: endringsbestemmelser om Storbritannia og dets kronbesittelser i forbindelse med brexit
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland: endringsbestemmelser
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2013
Statistikk om plantevernmidler
Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser om innrapporteringsformat
Statistikk om informasjonssamfunnet for 2017: gjennomføringsbestemmelser
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser om målevariabler for helse i 2017
Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021
Import av høy og halm fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: gjennomføringsbestemmelser
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2016
Statistikk over industriproduksjon: Prodcom-listen (2012)
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: gjennomføringsbestemmelser
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Tiltak mot dvergbendelmark hos kjæledyr: endringsbestemmelser om Storbritannia hva angår Nord-Irland
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner
Import av storfesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import av visse dyr og ferskt kjøtt fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2016
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
Medlemsstater og regioner i medlemsstater som er anerkjent som offisielt frie for visse landdyrsykdommer: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med Brexit
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
Import fra Storbritannia av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
Europeisk befolkningsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: gjennomføringsbestemmelser
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: Prodcom-listen (2011)
Statistikk over forsknings- og utviklingskostnader: utfyllende bestemmelser om innrapporteringsformat
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter varer fra Storbritannia og Guernsey: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over prisindekser for privateide boliger
Statistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om adgang til konfidensielle data for vitenskapelige formål
Revisjonsforordningen 2014: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om standarder for dataoverføring
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om stempelmerke for kjøtt til konsum i Storbritannia hva angår Nord-Irland
Harmoniserte konsumprisindekser
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2015
Import fra Storbritannia av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser om plastavfall
Statistiske oppgaver over godstransport på vei
Storbritannias uttreden av EU: sikkerhetsregler for luftfart
Godkjenning av monensin og nicarbazin (Monimax) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og -kyllinger og livkyllinger
Godkjenning av natriumselenat som tilsetningsstoff i fôrvarer for drøvtyggere
Godkjenning av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
Godkjenning av Norbixin (annatto F) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fugle- og svinearter
Godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin
Godkjenning av flytende L-lysinbase og teknisk ren L-lysinsulfat og -monohydroklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 2.12.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Kuwait og Tyrkia
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2020 - 29.6.2020
Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
Omsetning av nikotinamid-ribosidklorid som ny mat
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for xylo-oligosakkarider som ny mat
Felles regler for sivil luftfart: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
Godkjenning av omsetning av infusjon fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet chiafrøpulver som ny mat
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat
Omsetning av fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra kakaofruktkjøtt som tradisjonell mat fra et tredjeland
EU-listen over ny mat: rettelser
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt
Tillatelse til omsetning av lakto-N-tetraose som ny mat
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciklesonid
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmiddelet prokloraz i næringsmidler: endringsbestemmelser
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for visse animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)
Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermysin
Grenseverdier for perklorat i visse næringsmidler
Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: særlige tiltak for perioden 2020-2024 i forbindelse med covid-19-pandemien
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Egypt, Israel, Libanon, Libya, Morokko, Palestina, Syria, Tunisia og Tyrkia
Import og transitt av fjørfevarer fra Australia i forbindelse med fugleinfluensa
Import fra USA av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler
Fornyet godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter
Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr
Godkjenning av L-treonin av to stammer av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
Forlengelse av konkurranserettsreglene for maritime linjekonsortier
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
Import av sesamfrø fra India
Status for øyer i Portugal som fri for varroatose
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
CO2-utslippskrav til person- og varebiler
Typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler: tilpasning av godkjenningsskjemaer til kravene i Euro 5 og Euro 5+
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder
Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper
Transformatorforordningen: endringsbestemmelser
Energimerkeforordningen 2015
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
Import og kontroll av økologiske produkter: unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i reptilkjøtt
Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og betalingstjenesteytere
Fartsskriverforordningen: endringsbestemmelser om ombordmontert veieutstyr
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2020
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien: endringsbestemmelser
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Kosovo og helsesertifikat
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest: forlenget gyldighetsperiode samt fristatus for Kroatia
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om fornyelse av godkjenninger på grunn av covid-19-pandemien
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
AFI-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff (2014)
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: gjennomføringsbestemmelser
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: utfyllende bestemmelser
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
Geoblokkeringsforordningen mot geografisk blokkering ved e-handel
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
Overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser om identifikasjon, ytelse og samvirkingsevne
Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 7 og 9
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 2.6.2020
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om godkjenning av ny nitrifikasjonshemmer
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Mikrobiologiske kriterier for campylobacter i slaktekyllingskrotter
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål
Import og transitt av fjørfevarer fra Nord-Makedonia i forbindelse med Newcastle disease
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder kapitalkrav for eksponeringer mot sentrale motparter
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beløpsgrenser for merking av engasjementer som misligholdtee
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referansemålingsporteføljer og rapportering
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse
Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av tillatelser til bruk av metoden med avansert måling for operasjonell risiko
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ekvivalens av Serbia og Sør-Korea ved behandling av eksponeringer
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
Kapitalkravsforordningen (CRR): rettelse av visse språkversjoner
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
Referanseindeksforordningen 2019 for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkter av type 8
Biocider: avslag på godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 9
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
Biocider: avslag på godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: status som sykdomsfrie kystsoner
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
Import av ferskt kjøtt: endringer i liste over godkjente tredjeland
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland
EU-referansesenter for dyrevelferd
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p i plantevernmidler
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Australia
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsinnretninger
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om ombordveiingsutstyr
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Forsyningsvirksomhetdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer

Sider