Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Østerrike 32006D0349
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk gjødsel produsert av biokull og og andre pyrifikasjons- og gassifikasjonsmaterialer 32021R2088
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelsene om levende toskallede bløtdyr, fiskevarer og UV-bestråling 32022R2503
Bygningsenergidirektivet 2010 32010L0031
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32024R0748
Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte 32023R1642
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer 32023R1798
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser 32023R2056
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA 32024R0579
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer 32023R1718
Fornyet godkjenning av et preparat av gjæringsproduktet av Aspergillus oryzae NRRL 458 som fôrtilsetningsstoff for melkekuer 32023R1711
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase m.m. som fôrtilsetning til slaktekyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter 32023R1713
Fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase som tilsetningsstoff i fôr til fjørfearter, avvente smågriser, slaktegriser, ammepurker m.fl. 32023R1703
Fornyet godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker 32023R1698
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R1705
Status for attapulgite som fôrtilsetningsstoff 32023R1699
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 23376 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32023R1704
Godkjenning av 2-acetylfuran og 2-pentylfuran som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R1707
Fornyet godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff for alle drøvtyggere, katter og hunder, og for purker 32023R1710
Godkjenning av Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32023R1709
Fornyet godkjenning av urea som fôrtilsetningsstoff for drøvtyggere med funksjonell vom 32023R1708
IMI-forordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av informasjonssystemet for det indre marked knyttet til våpendirektivet 32021R1423
Teknisk kontroll av motorkjøretøy: gjennomføringsbestemmelser 32019R0621
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser 32024R0334
Registrering av den geografiske betegnelsen ‘Borzag pálinka’ som alkoholsterk drikk 32023R1653
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om dokumentmal for samarbeidsavtaler med tredjeland 32021R1783
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere 32023R2399
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl: endringsbestemmelser 32024R0256
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857 i plantevernmidler 32023R1002
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet ipkonazol i plantevernmidler 32023R0939
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: biksafen, cyprodinil, fenheksamid, fenpicoksamid, fenpyroksimat, flutianil, isoksaflutol, mandipropamid, metoksyfenozid og spinetoram 32023R1069
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om virksomheter som holder landdyr og som innsamler, produserer, fremstiller eller lagrer formeringsmateriale 32022R1345
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet kvartssand i plantevernmidler 32023R1488
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 11 i plantevernmidler 32023R1004
Endring av frister for DEHP i medisinsk utstyr på Reach vedlegg XIV 32023R2482
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet abamektin som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R0515
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 i plantevernmidler 32023R1003
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC 91 i plantevernmidler 32023R1000
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om fiskeolje, pendimetalin, sauefett og spriotetramat i eller på visse produkter 32023R1049
Bærekraftig finansiering: vilkår for at økonomisk aktivitet skal anses å bidra til bærekraftig bruk og beskyttelse 32023R2486
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om cyantraniliprol 32023R1068
Bærekraftig finansiering: ytterligere screeningkriterier for klimamål 32023R2485
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: denatoniumbenzoat, diuron, etoksazol, metomyl og teflubenzuron 32023R1783
Kalsiumkarbonat og kalkstein som et lavrisikostoff i plantevernmidler: endringsbestemmelser 32023R0962
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,5-diklorbenzoesyremetylester m.fl. 32023R1446
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 i plantevernmidler 32023R1021
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett 32021R1527
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: Caymanøyene og Jordan 32024R0163
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis stamme AM65-52 i plantevernmidler 32023R0999
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger 32023R0543
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme QST 713 i plantevernmidler 32023R1001
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for folpet 32023R1042
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: nikotin 32023R1536
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2024-2026) 32023R0731
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser 32023R1030
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 i plantevernmidler 32023R0998
Avslag på fornyet godkjenning av dimoksystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R1436
Godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyridalyl i plantevermidler 32023R0932
Bruken av Bacillus pumilus QST 2808 og penflufen som virksomme stoffer i plantevernmidler: endring av godkjenningsperiodene 32023R1447
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 12 i plantevernmidler 32023R1005
Biocider: ikke fornyet godkjenning av sølvkobberzeolitt til bruk i produkttype 4 32023D2377
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av basisk kobberkarbonat i produkttype 8 32023D2380
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobberhydroksid i produkttype 8 32023D2386
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose i produkttype 14 32023D2378
Biocider: godkjenning av DMPAP i produktgruppe 2 og 4 32023R2089
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobber(II)oksid i produktgruppe 8 32023D2100
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA 32024R0452
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid i produkttypene 8 og 18 32023D2101
Registrering av den geografiske betegnelsen Grappa della Valle d’Aosta som alkoholsterk drikk 32023R0452
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser styrket samarbeid med EUs yttergrensebyrå og EUs fiskerikontrollbyrå 32016R1625
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser 32013R0100
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32024R0387
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av innovasjonsfondet 32023R2537
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32024R0359
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 29.11.2023 32023R2691
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om maler for helse- og offisielle sertifikater for import og transitt av visse dyr og varer 32023R2744
Kapitalkravsforordningen (CRR): endring av tekniske gjennomføringsstandarder 32022R1994
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til import av visse matproduserende dyr og visse varer til konsum 32022R2292
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser 32019L1151
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32023R2809
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA 32023R2886
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: havner for kontaineromlasting 32023R2297
Kvotehandelsdirektivet (ETS): skipsoperatører 32023R2599
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser 32023L0958
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: endringsbestemmelser 32023R2776
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser 32023R0957
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser 32023L0959
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser 32016R2071
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: oppdateringsbestemmelser 32023R2122
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: Kosovo 32023R0850
Cybersikkerhetsforordningen 32019R0881
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser 32018R0151
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet 32016L1148
Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer 32018R1263
Referanseverdiforordningen 2016: forlengelse av overgangsperioden for referanseverdier fra tredjeland 32023R2222
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2024 32023D1575
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om nye markeder og avanserte økonomier 32022R1622
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven 32023D0852
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m. 32023R1451
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser for Danmark og Nord-Irland 32023D0749