Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium