Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser om utsettelse av overgangsfrist og ikrafttredelsesdato

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/425 av 14. mars 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/947 med hensyn til utsettelse av overgangsdatoene for bruk av visse ubemannede luftfartøysystemer i kategorien «åpen» og av anvendelsesdatoen for standardscenarier for flygninger som utføres innenfor eller utenfor synsvidde

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/425 of 14 March 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2019/947 as regards postponing the transition dates for the use of certain unmanned aircraft systems in the ‘open’ category and the date of application for standard scenarios for operations executed in or beyond the visual line of sight

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.5.2022)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder rettsakt om endring av overgangsreglene i forordning 2019/947 art. 20 og 22 om adgang til bruk av såkalte «legacy drones» (droner som ikke er CE-merket) i åpen kategori. Overgangsfristen er nå endret fra 1. januar 2023 til 1. januar 2024. Bakgrunnen for utsettelsen er at flere av de tekniske standardene for produksjon av slike droner ikke er ferdige før medio 2023. Det er antatt at de aktuelle CE-merkede dronene, som i dagens utgave av forordningen er påbudt å benytte fra årsskiftet 22/23, ikke er tilgjengelig på markedet før midten av 2023. Av samme grunn er det også gjennomført en et års utsettelse av ikrafttredelsesdatoen for forordningens bestemmelser om såkalte standardscenarioer for bruk av droner i spesifikk kategori. Bruk av slike standard scenarioer forutsetter at det flys med CE-merkede droner (klasse C5 el. C6). Endringen gjøres i forordningens artikkel 23.

Merknader

Hjemmel i EF-traktaten
Forordningen er hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (ny EASA basisforordning) artikkel 57, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser
Luftfart med droner reguleres i EU av forordning (EU) 2019/947. Forordning (EU) 2019/947 vil bli EØS-gjennomført i Norge når basisforordningen (EU) 2018/1139 er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i Norge. Dette vil antagelig kunne skje i løpet av 2022. Siden rettsakten dette notatet omhandler endrer sentrale overgangsbestemmelser i forordning (EU) 2019/947, vil det være behov for å EØS-gjennomføre denne samtidig med gjennomføringen av forordning (EU) 2019/947. Forordningen vil bli gjennomført gjennom endring av forskrift 25. november 2020 nr. 2460 om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Bestemmelsene medfører at ikke-CE merkede droner vil kunne benyttes til aktuelle operasjoner i åpen kategori frem til egnede CE-merkede droner ventes å bli alminnelig tilgjengelige på markedet. Denne fristutsettelsen vil forhindre at dronebransjen blir negativt påvirket av mangel på egnede droner. Utsettelsen vil også medføre at reglene om standardscenarioer ikke settes i kraft før egnede droner blir tilgjengelig på markedet. Disse endringene anses å være positive for de berørte aktørene som først og fremst vil være rekreasjonelle og profesjonelle brukere av droner til flyging etter reglene for åpen kategori i forordning (EU) 2019/947. Utsettelsen av reglene for bruk av standardscenarioer, anses også som positiv for droneoperatørene som skal operere i spesifikk kategori. Det er ikke identifisert negative konsekvenser av de gjennomførte endringene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er ikke behandlet i spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet er positiv til endringsforordningen. Dersom overgansfristene ikke hadde blitt utsatt kunne det ført til mangel på droner som kan benyttes av droneoperatører til de aktuelle operasjonene. Dette igjen kunne medført vesentlige begrensninger på aktiviteten i bransjen frem til CE-merkede droner er tilgjengelige i markedet. Ved å forlenge overgangsfristene med ett år vil dagens overgangsordning fortsette som tidligere. Dette gjør det mulig å opprettholde aktiviteten i bransjen frem til aktuelle CE-merkede droner blir tilgjengelige i markedet. Fristutsettelsen er ikke ventet å påvirke sikkerheten negativt.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) 2022/425 er utarbeidet av Kommisjonen og ble vedtatt 14. mars 2022. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
23.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2022
Anvendelsesdato i EU
04.04.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.09.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Liechtenstein (av forordning 2018/1139)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0425
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro