Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
Europeiske fond for sosialt entreprenørskap: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
Europeiske venturekapitalfond (EuVECA)
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft
Godkjenning av et preparat av montmorillonit-illit som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: endringsbestemmelser
Godkjenning av L-valin produsert av E. coli KCCM 80159 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter: endringsbestemmelser
Godkjenning av gurkemeieekstrakt, -olje, -oleoresin og -tinktur fra Curcuma longa L. rhizome som fôrtilsetningsstoff
Fornyet godkjenning av et preprat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
Godkjenning av dinatrium 5’-inosinat produsert ved fermentasjon med C. stationis KCCM 80161 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler
Avslag på godkjenning av fosforsyre 60% på silikabærer som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen konserveringsmidler
Godkjenning av et preparat av B. subtilis og B. amyloliquefaciens som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved fermentering av E. coli i fôrvarer for alle dyrearter
Fornyet godkjenning av en type selenberiket gjær som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrarter
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri DSM 29026 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av tinktur av burot som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenningen av eterisk ingefærolje, ingefæroleoresin og ingefærtinktur fra Zingiber officinale Roscoe som tilsetningsstoff i fôrvarer
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av B. coagulans som tilsetningsstoff i fôrvarer til diende og avvente smådyr av grisefamilien, oppfôringsfjørfe og prydfugler
Fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av E. coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av bruksbetingelsene til andre fisk med finner
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver til oppdrett
Godkjenning av metanetiol som som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin, fjørfe og fugler
Godkjenning av L-glutamin produsert av C. glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av jernkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av sorbitanmonolaurat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Fornyet godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av to preparater produsert av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner
Fornyet godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin og kalkuner
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase produsert av Komagataella phaffii DSM 32159 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og visse svin
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe: korrigering
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger i forbindelse med en overtakelsestransaksjon
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-diaminobutan m.fl.
Utløp av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (kalsiumfosifid m.fl.)
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (WZU477) som ny mat
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om kalsium-L-metylfolat i morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutalazin
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benalaksyl m.fl.
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet karbontetraklorid m.fl. i eller på visse produkter
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupirimat m.fl.
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for chiafrø (Salvia hispanica) som ny mat
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klordekon
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet fluksapyroksad m.fl. i eller på visse produkter
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet mancozeb i plantevernmidler
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om anvendelsesdato for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på proteinhydrolysater
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for visse personbiler for reduksjon av CO2-utslipp
Biocidforordningen: inkludering av sitronsyre som aktivt stoff
Biocider: avslag på godkjenning av esbiotrin til bruk i produkttype 18
Biocider: avslag på godkjenning av karbondioksid til bruk i produkttype 19
Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet
Støtte til reduksjon av støy fra jernbanevogners bremsesystemer
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til serviceanlegg og tjenester tilknyttet jernbanedrift
Jernbaneinfrastruktur: gennomføringsbestemmelser om rammeavtaler for kapasitetstildeling
Overvåking av jernbanemarkedet: rapporteringsforpliktelser
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om kostnadsberegninger
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)
Krisehåndteringsdirektivet 2017 (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
Felleseuropeisk koronasertifikat
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Marakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020)
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2021 - 29.6.2021
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2020)
Forsikringsdirektivet (Solvens II): retting av tsjekkisk språkversjon av utfyllende bestemmelser
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2020 - 30.3.2021
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser om meldte organer i forbindelse med covid-19-pandemien
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om Singapore
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av stoffer i tatoveringsfarger eller permanent sminke
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om påvisningsmetode og importbetingelser
Typegodkjenningsforordningen 2012 for motorvogner: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger
Vekt- og dimensjonsdirektivet 2019 for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus
Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: korrigering
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
Gasstransmisjonsforordningen: endringsbestemmelser om tidspunkt for publisering av opplysninger
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 1.6.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret i forbindelse med innsatsfordelingen
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Særskilte beskyttelsestiltak om transport og import av forsendelser av salamandre i forbindelse med infeksjon av Batrachochytrium salamandrivorans
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater
Kvikksølvforordningen 2017
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelse om stoffgruppe i forbindelse med covid-19-pandemien
Kjemikalieforordningen REACH: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker som skal kontrolleres
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til besetningskompetanse og treningsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om bevisbasert trening og regler om rapportering mv. av hendelser
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azinfosmetyl m.fl.
Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser
Forsikringskrav mot flyselskaper og luftfartøyoperatører: endringsbestemmelser om minstestørrelse på forsikringssummer
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
Biocider: godkjenning av reaksjonsmasse av pereddiksyre og peroksyoktansyre til bruk i produkter av type 2, 3 og 4
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkter av type 2
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontrakter
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
Import av fôr til kjæledyr fra Georgia
Energimerking av lyskilder (revisjon)
Energimerking av elektroniske skjermer (revisjon)
Energimerking av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
Energimerking av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser om hyppigheten av medisinske undersøkelser i forbindelse med covid-19-pandemien
MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
Energimerking av kjøle- og fryseskap (revisjon)
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner
Godkjenning av sinkkelat av lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.9.2020 - 30.12.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: beregning av gjennomsnittlige utslipp for 2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon
Godkjenning av L-cystin framstilt av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Forsikringsdirektivet: ajourføring 2020 av plasseringen av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner
Godkjenning av kronberiket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain
Import fra Thailand av meieriprodukter og insekter
Godkjenning av selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
Unionslisten over ny mat: korrigeringer
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av lidokain
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b)
Plastforordningen: plastmaterialer og -artikler i kontakt med matvarer: endring og rettelse
Godkjenning av et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fargestoffer i lakseerstatninger
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kalsiumkjelat av iminodisuccinsyre (CaIDAH)
Godkjenning av sukker utvunnet fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) på hvite grønnsaker
Godkjenning av tørkede celler av algen Euglena gracilis som ny mat
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler
Tiltak mot klassisk svinepest: fristatus for Latvia
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
Godkjenning av ikaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ajourføring 2019 av konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: fjerning av Mongolia fra listen over høyrisikotredjeland med strategiske mangler
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2021)
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om valg av leverandør av bakkebaserte tjenester i forbindelse med covid-19-pandemien
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19)
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien: forlengelse (Omnibus 2)
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om markedssonderinger og videreformidling av informasjon
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innrapportering av ledende ansattes transaksjoner
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsiderlister
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon)
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om innsending av rapporter til myndighetene
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport
Import og transitt av fjørfeprodukter fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
Godkjenning av geraniol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter unntatt marine arter
Godkjenning av L-tryptofan produsert av visse stammer av E.coli som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt av E. coli KCCM 80180 og 80181 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Fornyet godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvendte smågriser og slaktegriser
Godkjenning av et preparat av B. amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr: endringsbestemmelser
Godkjenning av et preparat av muramidase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe
Fornyet godkjenning av B. amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetningsstoff i fôrvarer for liv- og oppfôringskyllinger
Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekylling
Godkjenning av cinnamylalkohol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter unntatt marine arter
Godkjenning av et preparat av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvendte smågriser
Fornyet godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium KCCM 80182 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av ekstrakt av saponifisert paprika som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av L-isoleucin produsert av E. coli FERM ABP-10641 som ernæringsmessig tilsetningsstoff og av L-isoleucin produsert av C. glutamicum KCCM 80189 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekyllinger
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til hester
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og hester
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfearter
Godkjenning av kobberkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt katter
Godkjenning av tartrazin som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere
Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekalkuner
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis og Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fuglearter ment for egglegging
Godkjenning av et preparat av lantanidcitrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer til purker
Fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe- og svinearter
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe
Godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fugle- og grisearter
Godkjenning av etylester fra beta-apo-8’-karoteinsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glucanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer til lam og hester
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til spedgriser, mindre utbredte svinearter med unntak av reproduktive dyr
Godkjenning av L-treonin av en stamme av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
Godkjenning av L-metionin produsert av C. glutamicum KCCM 80184 og E. coli KCCM 80096 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse kalver og mindre utbredte drøvtyggerarter
Godkjenning av brilliantblå FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter og hunder
Godkjenning av et preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin om tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser og oppfôrings- og avlskalkuner
Godkjenning av eterisk kardemommeolje fra Elettaria cardamomum (L.) Maton som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlenget anvendelsesperiode og unntak for foretak i vanskeligheter i forbindelse med covid-19-pandemien
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter varer fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med fugleinfluensa
Kjemikalieforordningen REACH: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringsforpliktelser
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk stoffene HEMA og di-HEMA-TMHDC i produkter for støping av kunstige negler
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet foramsulfuron i plantevernmidler
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2020 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser 2021-2030
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utslipp fra luftfart
Konglomeratdirektivet: endringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider
Avslag på fornyet godkjenning av fenamifos som aktivt stoff i plantevernmidler
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Godkjenning av L-cystein som basisstoff i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av azadiraktin som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metoksypropylamin-cyclohexenyliden-etoksyetylcyanacetat som UV-filter
EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre mindre dyrearter
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyriproksyfen i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som basisstoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet bromoksynil i plantevernmidler
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
Avslag på forlenget godkjenning av benalaksyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for tre stammer av Phlebiopsis gigantea som aktive stoffer med lav risiko i plantevernmidler
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene dimetoat og ometoat i eller på kirsebær
Det aktive stoffet karvon i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (aluminiumammoniumsulfat m.fl.)
Godkjenning av Lavandulyl senecioate som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for myklobutanil, napropamid og sintofen
Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorat
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
Avslag på godkjenning av propolisekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
Inkludering av visse aktive stoffer (karbetamid m.fl.) på listen over stoffer i plantevernmidler som bør erstattes
Forlengelse av godkjenningsperiodene for beflubutamid m.fl. i plantevermidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-m i plantevernmidler med begrensninger for behandling av frø
Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer til hårfarging eller farging av øyenvipper
Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trikalsiumfosfat
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i produkttype 8
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om standarder for dataoverføring
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
Harmoniserte konsumprisindekser
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2015
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021
Europeisk befolkningsstatistikk
Import av høy og halm fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2017: ad hoc-modul om selvstendig næringsdrivende
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit

Sider