Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Fornyet godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker 32023R1698
IMI-forordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av informasjonssystemet for det indre marked knyttet til våpendirektivet 32021R1423
Teknisk kontroll av motorkjøretøy: gjennomføringsbestemmelser 32019R0621
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser 32024R0334
Registrering av den geografiske betegnelsen ‘Borzag pálinka’ som alkoholsterk drikk 32023R1653
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl: endringsbestemmelser 32024R0256
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere 32023R2399
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om dokumentmal for samarbeidsavtaler med tredjeland 32021R1783
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser 32023R1030
Bruken av Bacillus pumilus QST 2808 og penflufen som virksomme stoffer i plantevernmidler: endring av godkjenningsperiodene 32023R1447
Godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyridalyl i plantevermidler 32023R0932
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 12 i plantevernmidler 32023R1005
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om virksomheter som holder landdyr og som innsamler, produserer, fremstiller eller lagrer formeringsmateriale 32022R1345
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857 i plantevernmidler 32023R1002
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet ipkonazol i plantevernmidler 32023R0939
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger 32023R0543
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: biksafen, cyprodinil, fenheksamid, fenpicoksamid, fenpyroksimat, flutianil, isoksaflutol, mandipropamid, metoksyfenozid og spinetoram 32023R1069
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: denatoniumbenzoat, diuron, etoksazol, metomyl og teflubenzuron 32023R1783
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet kvartssand i plantevernmidler 32023R1488
Endring av frister for DEHP i medisinsk utstyr på Reach vedlegg XIV 32023R2482
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 11 i plantevernmidler 32023R1004
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 i plantevernmidler 32023R1003
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC 91 i plantevernmidler 32023R1000
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om fiskeolje, pendimetalin, sauefett og spriotetramat i eller på visse produkter 32023R1049
Bærekraftig finansiering: vilkår for at økonomisk aktivitet skal anses å bidra til bærekraftig bruk og beskyttelse 32023R2486
Bærekraftig finansiering: ytterligere screeningkriterier for klimamål 32023R2485
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om cyantraniliprol 32023R1068
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,5-diklorbenzoesyremetylester m.fl. 32023R1446
Kalsiumkarbonat og kalkstein som et lavrisikostoff i plantevernmidler: endringsbestemmelser 32023R0962
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 i plantevernmidler 32023R1021
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis stamme AM65-52 i plantevernmidler 32023R0999
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: nikotin 32023R1536
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet abamektin som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R0515
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme QST 713 i plantevernmidler 32023R1001
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: Caymanøyene og Jordan 32024R0163
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for folpet 32023R1042
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett 32021R1527
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 i plantevernmidler 32023R0998
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2024-2026) 32023R0731
Avslag på fornyet godkjenning av dimoksystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R1436
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose i produkttype 14 32023D2378
Biocider: godkjenning av DMPAP i produktgruppe 2 og 4 32023R2089
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobber(II)oksid i produktgruppe 8 32023D2100
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA 32024R0452
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid i produkttypene 8 og 18 32023D2101
Biocider: ikke fornyet godkjenning av sølvkobberzeolitt til bruk i produkttype 4 32023D2377
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av basisk kobberkarbonat i produkttype 8 32023D2380
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobberhydroksid i produkttype 8 32023D2386
Registrering av den geografiske betegnelsen Grappa della Valle d’Aosta som alkoholsterk drikk 32023R0452
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser styrket samarbeid med EUs yttergrensebyrå og EUs fiskerikontrollbyrå 32016R1625
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser 32013R0100
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32024R0387
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av innovasjonsfondet 32023R2537
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32024R0359
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 29.11.2023 32023R2691
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om maler for helse- og offisielle sertifikater for import og transitt av visse dyr og varer 32023R2744
Kapitalkravsforordningen (CRR): endring av tekniske gjennomføringsstandarder 32022R1994
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til import av visse matproduserende dyr og visse varer til konsum 32022R2292
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser 32019L1151
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32023R2809
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA 32023R2886
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser 32016R2071
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser 32023L0959
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser 32023L0958
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser 32023R0957
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: oppdateringsbestemmelser 32023R2122
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: havner for kontaineromlasting 32023R2297
Kvotehandelsdirektivet (ETS): skipsoperatører 32023R2599
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: endringsbestemmelser 32023R2776
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet 32016L1148
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: Kosovo 32023R0850
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser 32018R0151
Cybersikkerhetsforordningen 32019R0881
Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer 32018R1263
Referanseverdiforordningen 2016: forlengelse av overgangsperioden for referanseverdier fra tredjeland 32023R2222
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven 32023D0852
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2024 32023D1575
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om nye markeder og avanserte økonomier 32022R1622
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser for Danmark og Nord-Irland 32023D0749
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m. 32023R1451
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser 32023R2612
Import av registrerte hester fra Sør-Afrika 32023D2609
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Pic Saint-Loup’ 32023R1418
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer 32023R0751
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering (2023) 32023R0464
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av utstillingsfugler 32023R0118
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser 32023R1626
Fornyet godkjenning av endo-1,3(4)-beta-glukanase som fôrtilsetningsstoff 32023R1333
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter 32023R1195
Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser 32023R1583
Investeringer og risikoer: endring og retting av utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft 32023R0363
Godkjenning av vandig etanolekstrakt av Labisia pumila som ny mat 32023R0972
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) m.fl. 32023R1329
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland 32023R2057
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aklonifen, ametoktradin m.fl. i plantevernmidler 32023R0918
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om mono- og diglyserider av fettsyrer 32023R1428
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser 32023R1202
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: endringsbestemmelser 32023R1581
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler 32023R0689
Investeringer og risikoer: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft 32022R1288