REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om perfluorheksansyre (PFHxA)