Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1089/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til samvirkningsevnen til geodatasett og geodatatjenester

(In preparation) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 21.9.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.9.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 1089/2010 om samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester som er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE). INSPIRE-direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett med geodataloven og geodataforskriften.

Rettsakten har som formål å forenkle den tekniske gjennomføringen av INSPIRE-direktivet ved å ta ut krav til datakoder (kodelister og oppregninger (enummerations)) fra forordning (EU) nr. 1089/2010, og i stedet flytte disse til et elektronisk register som Kommisjonen (Joint Research Centre) skal holde ved like. Rettsakten omfatter også noen presiseringer og feilrettinger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 7 nr. 1. Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. For overordnede merknader og vurderinger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet.

Rettsakten gjennomføres ved inkorporering i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten berører offentlige etater som leverer geodata og geodatajenester til den offentlige infrastrukturen for geografisk informasjon som bl.a. Statens kartverk, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Rettsakten er ikke antatt å ha administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget er så langt ikke lagt fram for noen av spesialutvalgene. Statens kartverk støtter etter en foreløpig vurdering og i samråd med andre berørte etater så langt forslaget med noen mindre tekniske kommentarer, og mener at rettsakten vil kunne innebære en effektivisering av Inspire-forvaltningen.

Vurdering
INSPIRE føyer seg godt til norsk politikk og de samarbeidsmodeller som er etablert i Norge.

Rettsakten er en videreføring av eksisterende EØS-relevant regelverk (INSPIRE-direktivet), og vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
For ytterligere opplysninger, se EØS-notat om

- forordning (EU) 1089/2010 ("INSPIRE - samvirkningsevne")

- INSPIRE-direktivet

Status
Forslaget er til behandling i Kommisjonen.

Kommisjonen sendte et utkast til rettsakt på åpen høring 18. august 2021 med høringsfrist 15. september.

Berørte norske etater er orientert gjennom Samordningsgruppen for geografisk informasjon.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
19.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet