Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019
Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Australia
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsinnretninger
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om ombordveiingsutstyr
Konsesjonskontraktsdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for konsesjoner
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
Forsyningsvirksomhetdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
Biocidforordningen: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff
Biocidforordningen: inkludering av honning som aktivt stoff
Biocidforordningen: inkludering av eddik som aktivt stoff
Biocidforordningen: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
Biocidforordningen: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
Biocidforordningen: inkludering av ost som aktivt stoff
Biocidforordningen: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
Visumforordningen endringsbestemmelser
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringsbestemmelser
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
Verdipapirsentralforordningen (CSDR)
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Revisjonsdirektivet 2014: endringsbestemmelser
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon)
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om kredittrisiko ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: unntaksbestemmelser for råvarehandlere
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering: endringsbestemmelser
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om motsykliske kapitalreserver
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om unntak fra datakravet
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners avlønninger og riskprofiler
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om utilstrekkelig tilgang på likvide aktiva i norske kroner
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om kapitalkrav for foretak
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiene
Kapitaldekningdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om bruk av felles beslutningsprosess for institusjonsspesifikke tilsynskrav
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende gjennomføringsbestemmelser
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser)
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering i forbindelse med likviditetsdekningskravet
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser behandling i overgangsperioden av aksjeeksponeringer etter IRB-metoden
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om felles beslutningsprosess for tilsynsmessige tillatelser
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av tilsyns- og reguleringsmessige krav for visse tredjeland
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om beregning av andre risikoer enn deltarisikoer for opsjoner
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om tilsynsrapportering
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om leverage ratio
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om marginalrisikoperioder
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang
Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater
Kapitaldekning og soliditetskrav: korrigering av utfyllende bestemmelser
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: rapportering om kjernekapitalandel
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om motsykliske kapitalreserver
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: tilordningstabeller for samsvar mellom kredittrisikovurderinger og risikoklasser
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om sikkerhetsstillelse ved sentralbanklån
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsparametre for likviditetsovervåking
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om inndata
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om anvendelse av kriterier for vurdering av visse hendelsers innvirkning
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om åpenhet om og endring av metodikk
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland
Finansielle referanseverdier: gjennomføringsbestemmelser om innberetning til ESMA
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdierklæringen
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering av visse verdier
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om utforming av utforme etiske retningslinjer
Finansielle referanseverdier: gjennomføringsbestemmelser om maler for samsvarserklæringen
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader om godkjenning og registrering
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vilkår for vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseverdier
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 9.12.2019
Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyremetylester, mandipropamid og profoksydim
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribac m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat)
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Omsetning av lakto-N-neotetraose tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere: forlengelse av gyldighetsperioden
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania: endringsbestemmelser
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom landene
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om formater
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om EUs tillitsmerke
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsvurderinger av signatur- og seglfremstillingssystemer
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitslister
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Gasstransmisjonsforordningen
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser
Elektrisitetsdirektivet 2009 (tredje)
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet
Adgang til naturgasstransmisjonsnett (endringsbestemmelser)
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: felles regler for det indre gassmarked
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA)
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2019
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
Traktorforordningen 2019: rettelse og endringsbestemmelser
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl.
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromukonazol m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14

Sider