Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter: rettelser 32023R0585
Konkurranseregler for bilprodusenter og -verksteder: forlengelse (2023) 32023R0822
Fornyet godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningsstoff 32023R0341
Godkjenning av etyloleat, nona-2,6-dien-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff 32023R0605
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter: rettelser 32023R0054
Godkjenning av preparater fra Aspergillus niger CBS 120604, Aspergillus neoniger MUCL 39199, Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R0061
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til utfyllende bestemmelser om gjennomsiktighetskrav 32023R0945
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl 32023R0669
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter 32023R0650
Markeder for finansielle tjenester: endring og retting av utfyllende bestemmelser om gjennomsiktighetskrav 32023R0944
Godkjenning av L-arginin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32023R0649
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger 32023R0366
Godkjenning av L-methionin fremstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 and Escherichia coli KCCM 80246 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter: rettelser 32023R0584
Verdipapirmarkedsdirektivet: endring av de tekniske reguleringsstandarder 32023R0960
Godkjenning av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff for alle eggleggende fjørfearter 32023R0668
Godkjenning av diverse stoffer som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32023R0565
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark og Polen 32023D2447
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Canada, Storbritannia og USA 32023R2457
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om EAD for membraner 32023D1473
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om europeiske vurderingsdokumenter for korrugerte bitumenfliser eller -plater og andre byggevarer 32023D0910
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om grenseverdier for konsentrasjoner i avfall 32022R2400
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg I og II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (2022) 32022R2049
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om nikotinamidribosidklorid 32023R1065
Maksimalkonsentrasjoner av toltrazuril i animalske næringsmidler 32023R0454
Avslag på godkjenning av eterisk sitronolje som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R0200
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: DDT og oksatiapiprolin 32023R0163
Fornyet godkjenning av Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342 i plantevernmidler 32023R0223
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om merking av parfymeallergener 32023R1545
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: 1-metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-4-karboksamid (PAM), sykloksydim, cyflumetofen, cyflutrin, metobromuron og pentiopyrad 32023R0173
Avslag på fornyet godkjenning av benfluralin i plantevernmidler 32023R0149
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland 32023R1071
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (2023) 32023R0186
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler 32023R1141
Forlengelse av godkjenningsperioden til benzovindiflupyr m.fl. i plantevernmidler 32023R0114
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: cyromazin, topramezon og triflumizol 32023R0147
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til kontroll av farmakologisk aktive stoffer 32022R1644
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for fosmet 32023R1029
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AGR2" i plantevernmidler 32023R0216
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: acekinocyl 32023R0127
Avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler 32023R1101
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting angående kontrollorganet 'IMOCERT Latinoamérica Ltda' 32022R2468
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import 32022R0384
Forlenget godkjenning av dimoksystrobin i plantevernmidler 32023R0115
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AT10" i plantevernmidler 32023R0199
Øvre grenseverdier for rester av azoksystrobin, prosulfokarb, sedaksan og valifenalat i eller på visse produkter 32023R0129
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet oksamyl i plantevernmidler 32023R0116
Spesifikasjoner for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat: endringsbestemmelser 32023R0951
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: benalaksyl, bromoksynil, klorsulfuron, epoksikonazol og fenamifos 32023R0128
Biocider: ikke fornyet godkjenning av akrolein i biocidprodukter av type 12 32023D1424
Biocider: godkjenning av (13Z)-heksadec-13-en-11-yn-1-yl-acetat til bruk i produkttype 19 32023R1079
Biocider: forlenget godkjenning av lambda-cyhalotrin i produkttype 18 32023D1087
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Canada, Storbritannia og USA 32023R2437
Biocider: forlenget godkjenning av metoflutrin i produkttype 18 32023D1086
Biocider: forlenget godkjenning av Bacillus thuringiensis i produkttype 18 32023D1085
Biocider: godkjenning av ozon framstilt av oksygen til bruk i produkttype 2, 4, 5 og 11 32023R1078
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet A-Quasan 32023D1084
Biocider: godkjenning av Chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt framstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 18 32023R1429
Biocider: godkjenning av svoveldioksid avgitt fra natriummetabisulfitt til bruk i produkttype 9 32023R1421
Biocider: forlenget godkjenning av deltametrin til bruk i produkttype 18 32023D1088
Biocider: avslag på godkjenning av cyanamid i produkttype 3 og 18 32023D1097
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om PHFxS 32023R1608
Adgang til yrket som veitransportør: endringer til gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel 32022R0694
Kapitalkravsforordningen (CRR): forhåndstillatelse til å redusere ansvarlig kapital 32023R0827
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske 32023R1490
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser 32022L2407
Medisinsk utstyrforordningen 2017: endring av gjennomføringsbestemmelser om produkter med ikke-medisinsk formål 32023R1194
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2022) 32022R1520
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland 32023R1219
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Kamerun og Vietnam 32023R2070
Gjensidig godkjenning av varer: gjennomføringsbestemmelser om informasjons- og kommunikasjonssystemet 32020R1668
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2022 - 30.3.2023 32023R0266
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.3.2023 - 29.6.2023 32023R0967
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2023 32023R1667
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking 32022R0163
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32023R2084
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer som er underlagt begrensninger 32023R1132
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for karbomer 32023R0440
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om askorbinsyre, natriumaskorbat og kalsiumaskorbat 32022R1923
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringer om 2-metyloksolan 32023L0175
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om glukosylerte steviolglykosider 32023R0447
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960c(i)) og rebaudiosider fremstilt fra stevia 32022R1922
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland 32023R0150
Godkjenning av lakto-N-tetraose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat 32023R0007
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: abamektin 32023R0198
Godkjenning av osteopontin fra kumelk som ny mat 32023R0463
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av ‘TradismokeTM A MAX’ 32023R0952
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: hydrogencyanid 32022R1364
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: isoksaben, novaluron og tetrakonazol 32023R0466
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser om prosedyrer for utslippstypegodkjenning 32023R0443
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kalsiumkarbonat m.fl. 32022R1435
Fornyet godkjenning av det aktive lavrisikostoffet fiskeolje i plantevernmidler 32022R2305
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser 32023R0377
Unionslisten over ny mat: rettelse om fosfatert distivelsesfosfat fra hvetestivelse 32023R0937
Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktosen produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat 32023R0948
Unionslisten over ny mat: rettelser 32023R0065
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromopropylat, kloridazon, fenpropimorf, imazakvin og tralkoksydim 32023R0710
Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer 32022R2002
Godkjenning av delvis avfettet pulver av hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat 32023R0005
Prøvetakings- og analysemetorder ved kontroll av perfluoroalkyl i visse næringsmidler 32022R1428
Grenseverdier for arsenikk i matvarer 32023R0465