Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015: gjennomføringsbestemmelser om sammenkoblingssystemet for sentrale registre

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/269 av 1. mars 2021 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og prosedyrer for sammenkoblingssystemet for sentrale registre nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/369 of 1 March 2021 establishing the technical specifications and procedures required for the system of interconnection of central registers referred to in Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Medlemsstaterne skal sammenkoble deres nationale centrale registre over reelt ejerskab via den europæiske centrale platform, der er oprettet ved artikel 22, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132, og sammenkoblingen bør konfigureres i overensstemmelse med de tekniske specifikationer og procedurer, der indføres ved gennemførelsesretsakter, som Kommissionen vedtager i overensstemmelse med samme direktivs artikel 24. Forskellene mellem formålet, anvendelsesområdet og indholdet af de registre, der sammenkobles i henhold til direktiv (EU) 2017/1132, og de centrale registre over reelt ejerskab, som oprettes ved direktiv (EU) 2015/849, gør det imidlertid nødvendigt at fastlægge og vedtage yderligere tekniske specifikationer, foranstaltninger og andre krav, der sikrer ensartede betingelser for gennemførelsen af systemet.

(2) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget til Forebyggelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.03.2021
Anvendelsesdato i EU
22.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet