Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015: gjennomføringsbestemmelser om sammenkoblingssystemet for sentrale registre

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/369 av 1. mars 2021 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og prosedyrer påkrevd for et system for sammenkobling av sentrale registre referert til i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/369 of 1 March 2021 establishing the technical specifications and procedures required for the system of interconnection of central registers referred to in Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen angir de tekniske standardene og -spesifikasjonene som er nødvendige for å etablere en sammenkobling av registre over reelle rettighetshavere. Forordningen er vedtatt med hjemmel i direktiv (EU) 2015/849, som endret ved direktiv (EU) 2018/843, artikkel 30 og 31. Forordningen gir derfor

• nødvendige definisjoner

• beskrivelse av hvordan informasjon utveksles og nødvendig informasjon for at registrene skal kunne kommunisere

• sikkerhetsstandarder

• krav til hvem som kan søke opp og be om informasjon fra andre registre

• krav til hvilke opplysninger det kan søkes på i løsningen

• regler om muligheter for å kreve betaling og registrere brukere

• krav til tilgjengeligheten av tjenestene

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordninger tas inn i EØS-avtalen, skal de gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen forutsetter at det utvikles tekniske løsninger for sammenkobling av registre over reelle rettighetshavere, som kan kreve ressursbruk i Brønnøysundregistrene.

Status
Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.03.2021
Anvendelsesdato i EU
22.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet