Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/97 av 28. januar 2021 om endring og korrigering av forordning (EU) 2015/640 med hensyn til introduksjon av ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/97 of 28 January 2021 amending and correcting Regulation (EU) 2015/640 as regards the introduction of new additional airworthiness requirements

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2021)

Sammendrag av innhold

Regelverket inneholder følgende elementer:

• Utsettelse av implementeringsdato for punkt 26.60 (krav om dynamiske tester av seter) i anneks I til forordning 2015/640 med 8 dager (fra 18. feb. 2021 til 26. feb. 2021). Årsaken er at covid-19 har medført forsinkelser med henhold til sertifisering av luftfartøyer som ikke oppfyller kravene, og som derfor som var planlagt å skulle få luftdyktighetsbevis før forordningens overgangsfrist 18. februar 2021. Dette gjelder visse eldre modeller i Airbus A320 og A321 serien.

• Videre er det rettet en utilsiktet feil angående «ageing aircraft» i forordningens pkt. 26.334 i annex I. Regelen endres slik at aktører som innehar supplement typesertifikat (STC-holders) ikke trenger å utarbeide damage tolerance data med mindre slike data etterspørres av operatørene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av den nye regelverket vil innebære behov for endring av forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26.

Det vil ikke bli gjennomført høring av endringen siden det kun er tale om minimal endring av ikraftsetting for et krav som allerede har vært på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ettersom denne tidsmessige utsettelsen er minimal, anses ikke endringen å få noen annen praktisk konsekvens enn å sørge for bedre sammenheng i reglene.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet vurderer at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet vuderer at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Saken ble drøftet under EASA komitemøte 27. - 28. oktober 2020. Kommisjonen opplyste at ønsker statenes skriftlige kommentarer på dette. I tillegg venter de på tilbakemeldingene fra fly-produsentene. Kommentarfristen til disse er innen utgangen av november 2020. Kommisjonen planlegger å fremme saken for skriftlig avstemning i EASA-komiteen før årsskiftet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
12.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.01.2021
Anvendelsesdato i EU
16.02.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet