Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/359 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med omsyn til tekniske reguleringsstandardar, som angjev kva opplysningar som skal inngå i søknaden om registrering og forlenginga av registrering som transaksjonsregister

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/359 of 13 December 2018 supplementing Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the application for registration and extension of registration as a trade repository

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2019)


Forordninga fastset supplerande reglar for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR). Forordninga spesifiserer opplysningane som ein søknad om registrering eller utviding av registrering som transaksjonsregister skal innehalde. Føremålet med forordninga er å sikre at søknaden inneheld dei opplysningane som krevst for å gjere ei tilstrekkeleg vurdering av om søkaren eignar seg som transaksjonsregister.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordninga vil takast inn i EØS-avtala og gjennomførast i norsk rett ved inkorporering. Dette inneber at det i forskrift vil takast inn ei føresegn om at forordningen gjeld som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordninga får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der berørte departement er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordninga reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er til vurdering av EØS/EFTA-statane for å bli innlemma i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2018
Anvendelsesdato i EU
11.04.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet