Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til opplysninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/361 av 13. desember 2018 om endring av delegert forordning (EU) nr. 151/2013 med hensyn til tilgang til opplysningene i transaksjonsregistre

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/361 of 13 December 2018 amending Delegated Regulation (EU) No 151/2013 with regard to access to the data held in trade repositories

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2019)

Samandrag av innhald
Forordninga endrer lista over einingar som skal ha tilgang til opplysningar frå transaksjonsregister i delegert forordning (EU) nr. 151/2013, for at lista skal vere i samsvar med endringane som er gjort i tilsvarande liste i europaparlaments- og rådsforordning (EU) Nr. 648/2012 (EMIR). Endringane i regelverka føl av innføringen av forordning om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner – europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 (SFTR). Føremålet med forordninga er å hindre at transaksjonsregister kontinuerleg må sjekke under kva for mandat eininga søker og for kva behov eininga søker tilgang. Forordninga innfører difor ein enkel adgangsnøkkel for kvar eining som dekker den enkelte eininga sine ansvarsområder.

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Forordninga vil takast inn i EØS-avtala og gjennomførast i norsk rett ved inkorporering. Dette inneber at det i forskrift vil takast inn ei føresegn om at forordningen gjeld som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Forordninga får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der berørte departement er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordninga reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er til vurdering av EØS/EFTA-statane for å bli innlemma i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2018
Anvendelsesdato i EU
11.04.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.04.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0361
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro