Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/363 av 19. desember 2018 om fastsetjing av tekniske gjennomføringsstandardar med omsyn til formatet på og hyppigheita av rapportar til transaksjonsregister med opplysningar om verdipapirfinansieringstransaksjonar i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 og om endring av Kommisjonens gjennomføringssforordning (EU) nr. 1247/2017 med omsyn til bruk av innberetningskodar i rapporteringa av derivatkontraktar

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/363 of 13 December 2018 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of reports on the details of securities financing transactions (SFTs) to trade repositories in accordance with Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 with regard to the use of reporting codes in the reporting of derivative contracts

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2019)

Samandrag av innhald
Forordninga er utfyllande reglar fra Europakommisjonen til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om bruk av innberetningskodar i rapporteringan av derivatkontraktar. Føremålet med forordninga er å innføre eit felles format for korleis motpartar i verdipapirfinansieringstransaksjonar skal rapportere inn ein verdipapirfinansieringstransaksjon. Dette vert gjort for å forenkle innsamlinga, samanstillinga og samanlikninga av opplysningar på tvers av transaksjonsregister.

Forordninga pålegg ikkje i seg sjølve nokon rapporteringsplikter, men klargjer innhaldet av dei rapporteringspliktene som føl av SFTR art. 4 (1) og (5).

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Forordninga vil takast inn i EØS-avtala og gjennomførast i norsk rett ved inkorporering. Dette inneber at det i forskrift vil takast inn ei føresegn om at forordningen gjeld som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Forordninga får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der berørte departement er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordninga reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er til vurdering av EØS/EFTA-statane for å bli innlemma i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2018
Anvendelsesdato i EU
11.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet