Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2268 av 7. september 2021 om endring av de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653 med hensyn til den underliggende metoden og presentasjonen av resultatscenarioer, presentasjonen av kostnader og metoden for beregning av sammenfattende kostnadsindikatorer, presentasjonen av og innholdet i opplysninger om tidligere resultater og presentasjonen av kostnader for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) som tilbyr en rekke investeringsmuligheter, og tilpasning av overgangsordningen for PRIIP-produsenter som tilbyr andeler i fond nevnt i artikkel 32 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende investeringsmuligheter med den forlengede overgangsordningen fastsatt i nevnte artikkel

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2268 of 7 September 2021 amending the regulatory technical standards laid down in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 as regards the underpinning methodology and presentation of performance scenarios, the presentation of costs and the methodology for the calculation of summary cost indicators, the presentation and content of information on past performance and the presentation of costs by packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) offering a range of options for investment and alignment of the transitional arrangement for PRIIP manufacturers offering units of funds, referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council as underlying investment options with the prolonged transitional arrangement laid down in that Article

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.3.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2017/653 gir supplerende og detaljerte nivå 2-regler for PRIIPs om tekniske standarder for presentasjon av nøkkelinformasjonen i KID.

Kommisjonsforordning (EU) 2021/2268 gjør før det første endring i kommisjonsforordning (EU) 2017/653 når det gjelder den underliggende metodikken og presentasjonen av ytelsesscenarier. Kommisjonsforordningen gir nye metoder som ligger til grunn for beregningen av hensiktsmessige resultatscenarier, og en revidert presentasjon av disse scenariene, for å sikre at investorer ikke har upassende forventninger til den potensielle avkastningen de kan få fra investeringen.

Videre innebærer kommisjonsforordningen revidering av oppsummerende kostnadsindikatorer og endringer i innholdet i og presentasjonen av kostnadsinformasjon knyttet til PRIIPs for å lette investorers forståelse av de ulike typene kostnadsstrukturer, og for å gjøre det enklere for PRIIP-selgere og -rådgivere å bruke denne informasjonen.

Kommisjonsforordningen innebærer også endrede regler om presentasjon av og informasjon om tidligere resultater og presentasjon av kostnader bl.a. ved pakkede detalj- og forsikringsbaserte investeringsprodukter som tilbyr en rekke alternativer for investering, for å sikre mer klarhet i informasjonen om kostnadsimplikasjoner.

Videre justerer delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2268 overgangsordning for PRIIP-produsenter som tilbyr enheter av midler nevnt i artikkel 32 (UCITS) i forordning (EU) 1286/2014) (PRIIP-forordningen), til 30. juni 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er EØS-relevant, og forventes inntatt i EØS-avtalen. EØS-regler som svarer til forordninger, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.09.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.09.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) 2017/653)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2268
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro