Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for presentasjon, innhold, gjennomgåelse og endring av nøkkelinformasjonsdokumentene og vilkårene for å oppfylle kravet om å gjøre slike dokumenter tilgjengelige

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 of 8 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with regard to the presentation, content, review and revision of key information documents and the conditions for fulfilling the requirement to provide such documents

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.4.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.3.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regler fra EU-Kommisjonen til Råds- og Parlaments forordning 1286/2014. Forordningen fastsetter tekniske standarder for utformingen av key information documents (KID) tilhørende forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPS). Reguleringen setter krav blant annet krav til informasjonsinnhold og presentasjonen av informasjon i dokumentet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon (dvs at det det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Disse utfyllende bestemmelsene vil ikke tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres nasjonalt før basisforordningen PRIIPs er gjennomført. PRIIPs er i dag til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen av EFTA-landene.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å få økonomiske konsekvenser for foretakene, da de krever endringer i markedsføring av forsikringsbaserte investeringsprodukter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Reglene anses EØS-relevante og akseptable.

Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring i EIOPA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Basisrettsakten PRIIPs er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.03.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0653
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro