Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1904 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 med hensyn til produktinnblanding

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1904 of 14 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to product intervention

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.4.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.3.2020)

Sammendrag av innhold
PRIIPs forordningen gir nasjonale forsikringstilsynsmyndigheter og EIOPAs myndighetsbeføyelser hva angår forsikringsbaserte investeringsprodukter. Hovedrettsakten gir tilsynsmyndighetene og EIOPA unntaksvisfullmakt til å vedta begrensninger eller forby salg av forsikringsbaserte investeringsprodukter. I de tilfelle PRIIPs gir EIOPA myndighet til å treffe bindende vedtak vil fullmakten for EFTA statene bli lagt til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Hensikten med forordningen er å sikre at myndigheten bare brukes i ekstraordinære tilfeller hvor det er tale om vesentlig problem med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mot de finansielle markeders overordnede funksjon eller mot stabiliteten i hele eller deler av det finansielle system i minst en medlemsstat eller hele EØS. Forordningen gir utfyllende regler til hovedforordningen på dette området.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten er PRIIPs forordningen. Den utfyllende forordningen vil gi nærmere regler om hvilke forhold som skal inngå i det skjønnstema som nasjonale tilsynsmyndigheter og EIOPA i unntakstilfelle vil måtte legge til grunn i sin myndighetsutøvelse. Det vil i noen grad kunne ha en viss rettslig betydning for myndighetene og foretakene.

Når PRIIPs forordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, vil den utfyllende forordningen kunne bli gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift (dvs at det i forskrift med hjemmel i lov tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med eventuelle tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den utfyllende forordningen forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere utover det hovedforordningen PRIIPs gir.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forbehold om Stortingets samtykke gjelder hovedrettsakten PRIIPs.

Det vil være behov for tekniske EØS-tilpasninger hva angår overgangsperioder og ikrafttredelsesdato.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2016
Anvendelsesdato i EU
31.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1904
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro