Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om nikotinamidribosidklorid

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2023/1065 av 1. juni 2023 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til nikotinamidribosidklorid som tilsettes i næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2023/1065 of 1 June 2023 amending Annex II to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards nicotinamide riboside chloride added to foods

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 19.9.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.9.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner nikotinamidribosidklorid som ny kilde til niacin som kan tilsettes til næringsmidler. Forbindelsen inkluderes ved forordningen i vedlegg 2 til forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer. 

Nikotinamidribosidklorid er ny mat, og er forut for inkluderingen i vedlegg 2 til forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer, godkjent som ny mat ved forordning (EU) 2022/1160. Denne forordningen setter bruksvilkårene for tilsetning av nikotinamidribosidklorid til næringsmidler. Nikotinamidribosidklorid kan i henhold til ny mat-godkjenningen bare tilsettes til måltidserstattere til den voksne befolkningen, unntatt gravide og ammende, i maksimal mengde på 150 mg nikotinamidribosidklorid/måltid (maksimum 2 måltider per dag).

Tilsetning av vitaminer til måltidserstattere reguleres av forordning (EF) nr. 1925/2006, og vitaminforbindelsen må derfor også føres opp i vedlegg 2 til denne forordningen. 

Forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler inneholder lister over hvilke vitaminer og mineraler som kan tilsettes næringsmidler (vedlegg 1), og i hvilke former (vedlegg 2). De kjemiske forbindelsene som brukes som kilde til vitaminer og mineraler ved produksjon av kosttilskudd skal være helsemessig trygge og foreligge i en form som kroppen kan ta opp (ha god biotilgjengelighet).

EFSA har i risikovurderingen som lå til grunn for den opprinnelige ny mat-godkjenningen, vedtatt 7. august 2019, konkludert med at nikotinamidribosidklorid er helsemessig trygg og biotilgjengelig.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett i forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.06.2023
Anvendelsesdato i EU
22.06.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet