Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AT10" i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/199 av 30 januar 2023 om godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Trichoderma atroviride AT10, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/199 of 30 January 2023 approving the low-risk active substance Trichoderma atroviride AT10 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 19.9.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.6.2023)

Sammendrag av innhold

Trichoderma atroviride AT10 godkjennes som et lavrisiko aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 20. februar 2038. Ved vurderingen er det ikke påvist noen vesentlige betenkeligheter ved stoffet. 

Søknaden for vurdering av dette stoffet er behandlet i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009. Stoffet legges til liste D i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-reøevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Trichoderma atroviride AT10 inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet brukes som soppmiddel i salat. 

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 31. januar 2023.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.01.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.01.2023
Anvendelsesdato i EU
20.02.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet