Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2303 av 24. november 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1780 som etablerer standardiserte kunngjøringsskjemaer for offentlig anskaffelser (eForms)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2303 of 24 November 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1780 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement (eForms)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.1.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.1.2023)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsforordning (EU) 2022/2303 presiserer at eksisterende og nye kungjøringskjema kan benyttes samtidig i en overgangsperiode fra 14. november 2022 til 24. oktober 2023. Rettsakten endrer gjennomføringsforordning (EU) 2019/1780 (eForms).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gjennomføres i norsk rett ved at kunngjøringsskjemaene oversettes til norsk og legges inn i den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av anskaffelser "Doffin". Forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter viser til denne databasen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. I tråd med tidligere forordninger om samme tema (kunngjøringer) anses denne også EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten faller under EFTA-Sekretariatets "fast-track" prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
09.11.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2022
Anvendelsesdato i EU
15.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet