Navnsetting av plantesorter (2021)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/384 av 3. mars 2021 om sortsnavn egnethet på jordbruks- og grønsaksarter og om oppheving av forordning (EF) nr. 637/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/384 of 3 March 2021 on the suitability of the denominations of varieties of agricultural plant species and vegetable species and repealing Regulation (EC) No 637/2009

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder bestemmelser om sortsnavns egnethet på arter av jordbruks- og grønnsaksvekster.

Navnet på en plantesort skal være funnet egnet, før sorten kan godkjennes. Rettsakten nevner en rekke forhold som gjør at et sortsnavn ikke er egnet;

• en tredjeparts rettighet til navnet eller en tredjepart har rettigheter til et varemerke, en geografisk betegnelse osv.

• konflikt med geografiske betegnelser, opprinnelse eller tradisjonelle spesialiteter

• vanskelig navn å gjenkjenne eller gjengi

• identisk med navn på annen sort av samme art eller nært beslektet art

• navnet skaper forvirring på grunn av visuell, fonetisk eller begrepsmessig likhet med en annen sort av samme art eller nært beslektet art

• navnet er identisk eller kan forveksles med andre betegnelser som i alminnelighet brukes ved omsetning av varer

• navnet er villedende eller skaper forvirring

Forordning (EU) 2021/384 trer i kraft 1. januar 2022 og opphever samtidig forordning (EU) nr. 637/2009 som omhandler det samme.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter og næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I forhold til gjeldende forordning (EF) nr. 637/2009, gir forordning (EU) 2021/384 en mer detaljert beskrivelse av kriteriene som et land skal bruke ved vurderingen av om et sortsnavn er egnet eller ikke. I EU har det blitt brukt en veileder ved vurderingen av sortsnavn. Innholdet i veilederen er i stor grad tatt inn i forordning (EU) 2021/384 og et av målene er en mer ensartet praksis mellom landene.

Forordning (EF) 930/2000 erstattet av forordning (EF) nr. 637/2009, er begge tidligere tatt inn i EØS-avtalen, men da med en tilpasningstekst som følge av at forordningene delvis bygger på forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse (planteforedlerrettsforordningen), en forordning som ikke er en del av EØS-avtalen. Ut i fra det forhold at forordning (EF) nr. 637/2009 og (EF) 930/200 før denne, ble tatt inn i EØS-avtalen med en tilpasningstekst, bør dette videreføres ved implementering av forordning (EU) 2021/384. Det foreslås derfor følgende tilpasningstekst: "References to other acts in the Regulation shall be considered relevant to the extent and in the form that those acts are incorporated into the Agreement."

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.03.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet