Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om formaldehyd ved avgassing fra produkter

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til formaldehyd ved avgassing fra produkter

(In preparation) Commission Regulation (EU) 2018/675 of 2 May 2018 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards formaldehyde released from articles

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.11.2022)

Sammendrag av innhold

Formaldehyd er en svært reaktiv, akutt giftig gass og et gentoksisk kreftframkallende stoff. Formaldehyd brukes hovedsakelig i produksjon av formaldehydbaserte resiner og andre kjemikalier. I tillegg er stoffet et biocid. Stoffer som frigjør formaldehyd ("formaldehydfrigjørere") blir hovedsakelig brukt til for eksempel produkter i tre, som møbler og interiørelementer, ulike typer skum og tekstiler. Den generelle befolkningen kan bli eksponert for formaldehyd ved avgassing fra slike produkter. WHO har en veiledende grense for formaldehyd innendørs på 0,1 mg/m3.
Kjemikaliebyrået Echa har etter anmodning fra EU-kommisjonen utarbeidet et reguleringsforslag under kjemikalieregelverket Reach for formaldehyd og formaldehydfrigjørere i produkter (gjenstander) som er ment brukt av forbrukere, se lenken under "Annen dokumentasjon". For trebaserte produkter, i møbler og i kjøretøy på veg er forslaget at produkter ikke skal selges hvis det frigir mer enn 0,062 mg/mformaldedehyd. For andre produkter er forslaget til emisjonsgrenseverdi 0,08 mg/m3.
Forslaget har vært på internasjonal høring i regi av Echa og forslaget og høringsinnspillene er vurdert av komiteene i Echa for henholdsvis risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac). Forslaget sammen med opinionene fra Rac og Seac behandles nå av EU-kommisjonen. Kommisjonen fastsetter til slutt den nye reguleringen i form av en forordning som endrer Reach vedlegg XVII.
Formaldehyd er allerede forbudt i kjemikalier til forbrukere hvis innholdet er 0,1 % eller mer. Fra 1. november 2020 gjaldt felles regler for innholdet av blant annet formaldehyd i tekstiler og fottøy i hele EØS-området.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet