Fornyet godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1682 av 29. juni 2023 om fornyet godkjenning av dimetylglysinnatriumsalt som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Taminco BV) og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1682 of 29 June 2023 concerning the renewal of the authorisation of dimethylglycine sodium salt as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation: Taminco BV) and repealing Implementing Regulation (EU) No 371/2011

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 19.9.2023

Tidligere:
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.9.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.9.2023)

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av dimethylglycinenatriumsalt som avlteknisk tilsetningsstoff (forbedrer dyrets ytelse) for slaktekylling. Tilsetningsstoffet som er på markedet i dag, samsvarer Side 6 av 8 med tilsetningsstoffet i godkjenningen. Det er ingen ny informasjon som tilsier at det er nødvendig for EFSA å gjøre nye vurderinger av trygghet eller effekt. Det er gitt største og minsteinnhold på 1000mg tilsetningsstoff/kg fôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.06.2023
Anvendelsesdato i EU
24.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet