Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om grensesnittet til IMI-systemet for utsending av sjåfører

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/2179 av 9. desember 2021 om funksjonalitetene til det offentlige grensesnittet som er koblet til informasjonssystemet for det indre marked (IMI) for utsending av sjåfører i veitransportsektoren

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2179 of 9 December 2021 on the functionalities of the public interface connected to the Internal Market Information System for posting drivers in the road transport sector

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsutkastet, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 1, stk. 11, i direktiv (EU) 2020/1057 kan vejtransportoperatører pålægges at indsende en udstationeringserklæring eller andre dokumenter til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvori en fører er eller har været udstationeret, ved hjælp af en flersproget standardformular i den offentlige brugerflade, der er forbundet til informationssystemet for det indre marked (»IMI«), som er oprettet ved artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012.

(2) Autoriserede brugere bør få adgang til den offentlige brugerflade, der er forbundet til IMI, når de opretter en sikker konto til forvaltning af udstationeringserklæringer og anmodninger om dokumentation fra de kompetente myndigheder i en medlemsstat. De autoriserede brugere bør kunne registrere oplysninger om operatøren, transportlederen og udstationerede førere. En autoriseret bruger er en person, der agerer på vegne af operatøren med henblik på at forvalte udstationeringserklæringer og besvare anmodninger om dokumentation fra værtsmedlemsstaten.

(3) Udstationeringserklæringer bør indsendes via den offentlige brugerflade for en periode på højst seks måneder.

(4) Med henblik på artikel 1, stk. 12, i direktiv (EU) 2020/1057 og ajourføring af udstationeringserklæringerne bør det være muligt at ændre oplysningerne i en udstationeringserklæring.

(5) Det bør også være let at forny en erklæring, så man undgår en for stor administrativ byrde for operatørerne.

(6) For at operatørerne kan opfylde forpligtelsen i artikel 1, stk. 11, litra b), nr. i), i direktiv (EU) 2020/1057 bør erklæringen være tilgængelig i papirform og elektronisk form i den offentlige brugerflade, der er forbundet til IMI.

(7) Hvis operatøren ikke indsender dokumentation, jf. artikel 1, stk. 11, litra c), bør operatøren i den offentlige brugerflade, der er forbundet til IMI, kunne se, når etableringsmedlemsstaten har fremsendt dokumentationen efter en anmodning om bistand fra værtsmedlemsstaten i IMI.

(8) Det bør også være muligt for en eller flere nationale myndigheder i den offentlige brugerflade, der er forbundet til IMI, at modtage udstationeringserklæringer og dokumentation, der indsendes af operatørerne på anmodning af disse myndigheder.

(9) For at sikre en effektiv håndhævelse af de særlige regler for udstationering af førere og for at undgå en for stor administrativ byrde er det vigtigt, at de nationale kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten koordinerer, således at operatørerne ikke modtager unødvendige anmodninger fra denne medlemsstat vedrørende den samme udstationeringsperiode i den offentlige brugerflade, der er forbundet til IMI.

(10) For at de nationale myndigheder kan kontrollere, om udstationeringsreglerne er overholdt, er det afgørende, at de nationale kompetente myndigheder har adgang til førerens takografdiagramark, som indeholder landekoderne for de medlemsstater, som føreren har krydset.

(11) Da operatører skal opbevare takografdiagramark, udskrifter og downloadede data i et læseligt format i mindst et år efter anvendelse, bør operatørerne via den offentlige brugerflade, der er forbundet til IMI, kunne besvare anmodninger om dokumentation fra de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvori udstationeringen fandt sted, for en periode på op til tolv måneder forud for datoen for anmodningen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006.

(12) For at give operatørerne mulighed for at indsamle al den nødvendige dokumentation inden for otte uger, bør operatørerne kunne indsende de krævede dokumenter ad en eller flere omgange.

(13) Hvis værtsmedlemsstaten anmoder etableringsmedlemsstaten om bistand, bør operatørerne informeres herom via den offentlige brugerflade, der er forbundet til IMI.

(14) For at undgå, at anmodninger om dokumentation er åbne på ubestemt tid, bør den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten afslutte dem, når vurderingen af, om operatøren har overholdt udstationeringsreglerne, er afsluttet, og underrette operatøren om resultatet af anmodningen. Hvis de kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten ikke afslutter en anmodning om dokumentation, bør den afsluttes automatisk efter en periode på 24 måneder.

(15) I betragtning af den følsomme karakter af de personoplysninger, der udveksles via den offentlige brugerflade, der er forbundet til IMI, er det nødvendigt, at alle de data, der er lagret i brugerfladen og på operatørernes konti, kan slettes, når de ikke længere er nødvendige for at kontrollere, om reglerne for udstationering af førere i vejtransportsektoren er overholdt. En forpligtelse til automatisk sletning bør også gælde for dokumenter, der efter anmodning fra de kompetente myndigheder indsendes af operatøren via den offentlige brugerflade, der er forbundet til IMI.

(16) Hvis det med henblik på denne forordning er nødvendigt at behandle personoplysninger, bør denne behandling ske i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger. Enhver behandling af personoplysninger efter denne forordning er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725.

(17) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 og afgav en udtalelse den 7. juli 2021.

(18) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv (EU) 2020/1057 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
19.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.12.2021
Anvendelsesdato i EU
30.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet