Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenning av etoksazol

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1784 av 15. september 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til utpeking av medlemsstater som i forbindelse med framgangsmåten for fornyelse av evaluering av etoksazol som har en godkjenning som utløper 31. januar 2028

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1784 of 15 September 2023 amending Implementing Regulation (EU) No 686/2012 as regards the allocation to Member States, for the purposes of the renewal procedure, of the evaluation of etoxazole whose approval expires on 31 January 2028

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 19.9.2023. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.9.2023

Tidligere
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.7.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.9.2023)

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 686/2012 fordeler ansvar mellom medlemsstater for evalueringen av aktive stoffer hvor det er søkt om en fornyet godkjenning av stoffene. Denne endringsforordningen til 686/2012 gjelder tildeling av ansvar for revurdering av det aktive stoffet etoxazol, der godkjenningen utløper 31.01.2028. Tildelingen skal sikre balanse i fordeling av ansvar og arbeid mellom alle medlemslandene. Norge har ikke blitt tildelt ansvar for denne vurderingen.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Med den kapasiteten den ansvarlige enheten for godkjenning av plantevernmidler i Mattilsynet har per i dag, forventes det at de oppgitte frister for vurderingene som Norge er ansvarlig for, og også de ordinære ressurser, holder. Dette kan imidlertid være avhengig av søknadsmengde på preparater i det aktuelle tidsrommet, noe som er vanskelig å forutsi på nåværende tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals -Plant Protection Products - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Etoxazol inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU. 

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.07.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.09.2023
Anvendelsesdato i EU
08.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet