Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om virksomheter som holder landdyr og som innsamler, produserer, fremstiller eller lagrer formeringsmateriale

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1345 av 1. august 2022 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til registrering og godkjenning av virksomheter som holder landdyr og som innsamler, produserer, fremstiller eller lagrer formeringsmateriale

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1345 of 1 August 2022 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council with regard to registration and approval of establishments keeping terrestrial animals and collecting, producing, processing or storing germinal products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.7.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.9.2023)

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter bestemmelser om:

  • opplysninger som driftsansvarlige for registreringspliktige rugerier og anlegg med holdte landdyr skal oppgi til myndighetene for å få anleggene registrert,
  • typer av anlegg med holdte landdyr, som utgjør en ubetydelig risiko, og som av medlemsstatene kan unntas fra registreringsplikten, og
  • opplysninger som driftsansvarlige for godkjenningspliktige rugerier og anlegg med holdte landdyr skal oppgi i søknader til myndighetene om godkjenning av anleggene.

For å få anleggene registrert, krever rettsakten at driftsansvarlige for rugerier og anlegg med holdte landdyr gir opplysninger om beliggenheten av anlegget (adresse og geografiske koordinater). Hvis det er rugeegg eller landdyr på anlegget bare i visse perioder, f.eks. på bestemte årstider eller i forbindelse med bestemte begivenheter, skal de i tillegg opplyse om dette. Kravet om å gi disse opplysningene kommer i tillegg til opplysningskrav i dyrehelseforordning (EU) 2016/429. 

Rettsakten gir driftsansvarlige for anlegg med holdte landdyr unntak fra kravet om å gi myndighetene opplysninger om kategori, art og antall dyr hvis anlegg med slike holdte landdyr er blitt unntatt fra registreringskravet etter denne rettsakten.  

Rettsakten fastsetter følgende vilkår for at medlemsstatene skal kunne unnta anlegg med holdte landdyr fra registreringsplikten:

  • Det må ikke holdes hov- og klovdyr på anlegget.
  • Det må ikke holdes hunder, katter eller ildere til avlsformål på anlegget.
  • Anlegget må ikke delta i forflytning av holdte landdyr, avlsmateriale eller animalske produkter til eller fra andre medlemsstater eller tredjestater.
  • De holdte landdyrene, avlsmaterialet eller de animalske produktene må ikke være bestemt til å skulle bli flyttet vekk fra anlegget.

Rettsakten gir medlemsstater som unntar anlegg fra registreringsplikten mulighet til å begrense unntaket til å gjelde anlegg som kun holder et visst antall dyr eller som ligger i en viss avstand fra registrerte eller godkjente anlegg.

Rettsakten pålegger driftsansvarlige som søker om godkjenning av rugerier eller anlegg med holdte landdyr å gi myndighetene opplysninger om beliggenheten av anlegget (adresse og geografiske koordinater). Hvis det er rugeegg eller landdyr på anlegget bare i visse perioder, f.eks. på bestemte årstider eller i forbindelse med bestemte begivenheter, skal de i tillegg opplyse om dette. Kravet om å gi disse opplysningene kommer i tillegg til opplysningskrav i dyrehelseforordning (EU) 2016/429.   

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er tenkt gjennomført i forskrift 7. april 2022 nr. 637 som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdysporbarhetsforskriften). Muligheten til å gi unntak fra registreringsplikten er i realiteten svært begrenset. Mattilsynet vurderer derfor at det neppe er aktuelt å fremme forslag om unntak fra registreringsplikten nå. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil føre til at driftsansvarlige for rugerier og anlegg med holdte landdyr får noe mer arbeid med å overføre opplysninger til Mattilsynet når de skal registrere eller søke om godkjenning av anleggene. Det ligger allerede delvis til rette for at tilleggsopplysningene kan overføres til/registreres hos Mattilsynet digitalt. Rettsakten vil imidlertid kreve endring/oppdatering av Mattilsynets digitale skjematjenester og tilsynssystemer. Det vil neppe medføre vesentlig økte kostnader for Mattilsynet å foreta endringene/oppdateringene. Arbeidet må likevel sees i sammenheng med andre endrings-/oppdateringsbehov i Mattilsynets digitale skjemaer og tilsynssystemer. Mattilsynet har et omfattende arbeid for å ta igjen etterslep på utvikling av sine digitale skjemaer og tilsynssystemer. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vil bidra til at Mattilsynet får inn opplysninger som det nye dyrehelseregelverket pålegger tilsynet å ha i sine registre over registrerte og godkjente rugerier og anlegg med holdte landdyr.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet arbeider fortløpende med å oppdatere sine digitale skjemaer og tilsynssystemer. 

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.08.2022
Anvendelsesdato i EU
22.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet