Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om dokumentmal for samarbeidsavtaler med tredjeland

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1783 av 2. juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstadarder som inneholder en mal for samarbeidsavtaler med tredjeland

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1783 of 2 July 2021 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards containing a template document for cooperation arrangements with third countries

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til forordning om markedsmisbruk (EU) nr. 596/2014 (MAR).

Forordningen fastsetter en mal for tilsynsmyndighetenes samarbeidsavtaler med tredjeland om utveksling av informasjon og om håndheving av forpliktelser i henhold til MAR i tredjestater. Malen oppstiller krav om hva samarbeidsavtalen skal regulere, blant annet følgende:

• Beskrivelse av den typen assistanse som skal ytes

• Liste opp tilfeller hvor samarbeidsforespørsler kan avslås

• Beskrive regler om hvordan informasjonen som utveksles, kan benyttes

• Beskrivelse av taushetsregler om konfidensialitet for informasjon som avsløres, mottas, utveksles eller overføres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten må gjennomføres i norsk rett ved inkorporering, det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten (MAR). Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og trådte i kraft 31.10.21. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.07.2021
Anvendelsesdato i EU
31.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet