Gjødselforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om effektivitets- og sikkerhetskriterier for bruk av biprodukter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/973 av 14. mars 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 ved å fastsette kriterier for agronomisk effektivitet og sikkerhet ved bruk av biprodukter i EU-gjødselvarer

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/973 of 14 March 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council by laying down criteria on agronomic efficiency and safety for the use of by-products in EU fertilising products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.9.2022)

Sammendrag av innhold
En EU-gjødselvare kan inneholde biprodukter i henhold til avfallsdirektivet (2008/98/EF). Da EU-gjødselvareforordningen ble vedtatt var ikke kriteriene for disse biproduktene klare, og forordningen innholdt kun informasjon om at slike kriterier skulle fastsettes senere. Denne forordningen fastsetter disse kriteriene.

Biprodukter etter avfallsregelverket utgjør en svært heterogen kategori av stoffer. Disse stoffene har ulike fysiske og kjemiske egenskaper og kan oppnås under ulike produksjonsprosesser.

Det åpnes opp for ammoniumsalter, sulfatsalter, fosfatsalter, elementært svovel, kalsiumkarbonat eller kalsiumoksid eller blandinger av disse. Innhold av organisk karbon (Corg) må ikke være mer enn 0,5 % av tørrstoffet. Videre er det grenseverdier for PAH, PCDD/PCDF, krom og thallium.

Videre forseslås det at det åpne opp for de mest brukte biproduktene i henhold til eksisterende praksis. Disse er moderlut fra reaksjonen av 5(β-metyl-tioetyl)-hydantoin med kaliumkarbonat i metioninproduksjonsprosessen, rester fra mineral- og malmbehandling og rensing, etterdestillasjonslut fra Solvay-prosessen, karbid kalk fra acetylenproduksjon, jernholdig slagg, metallsalter fra malmkonsentratbehandling og metalloverflatebehandling samt humus- og fulvinsyrer fra misfarging av drikkevann.

Aktivitetskonsentrasjonsverdiene for naturlig forekommende radionuklider fra seriene U-238 og Th-232 i en EU-gjødselvare som inneholder restprodukter fra bearbeiding eller rensing av sedimentær fosfatmalm må ikke overstige 1 kBq/kg av produktet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen blir implementert, vil denne forordningen føre til en endring i forskrift om EU-gjødselvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige negative økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen og forbrukere utover det som er beskrevet for forordning (EU) 2019/1009.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen implementeres.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2022
Anvendelsesdato i EU
14.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0973
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro