Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om kalsiumoksid i uorganisk gjødsel

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/409 av 18. november 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 med hensyn til minimumsinnhold av kalsiumoksid i fast uorganisk makronæringsgjødsel

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/409 of 18. november 2022 amending Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council as regards the minimum content of calcium oxide in straight solid inorganic macronutrient fertilisers

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.3.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.9.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer minimumsinnholdet av kalsiumoksid i uorganisk gjødsel fra 12 til 9 prosent CaO av totalmassen for å tilpasse dem til EC-gjødselvaretypen kalsiumkjelat av IDAH (iminodisuccinsyre). Bakgrunnen er at med denne tilsetningen kan det oppnås gjødseleffekt  med lavere innhold av kalsium.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om EU-gjødselvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer at rettsakten er relevant og akseptabel. 

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
18.11.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.11.2022
Anvendelsesdato i EU
16.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet