Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om gjenvunnet materiale av høy renhet som komponent i gjødselvarer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1171 av 22. mars 2022 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1171 of 22 March 2022 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council for the purpose of adding recovered high purity materials as a component material category in EU fertilising products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens felles forskningssenter (JRC) har identifisert visse materialer med høy renhet som kan gjenvinnes fra avfall og brukes som komponentmaterialer i EU-gjødselvarer.

Materialene er ammoniumsalter, sulfatsalter, fosfatsalter, elementært svovel, kalsiumkarbonat og kalsiumoksid. Alle disse materialene er dekket av EU-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 2003/2003, det er en betydelig etterspørsel etter dem og deres høye agronomiske verdi har blitt demonstrert gjennom langvarig bruk. Som tiltak for å garantere både sikkerhet og agronomisk effektivitet fastsettes det et minimumskrav til renhetsgrad på 95 % av tørrstoffet i materialet.

Materialer med høy renhet gjenvinnes fra avfall ved to typer prosesser: prosesser hvor salter eller andre elementer isoleres gjennom avanserte rensemetoder som krystallisering, sentrifugering eller væske-væskeekstraksjon, ofte brukt i (petrokjemisk) industri, og gassrensing eller utslippskontroll prosesser, designet for å fjerne næringsstoffer fra eksosgasser. JRC har vurdert spesielt hvilke forurensinger det er relevant å ha grenseverdi for i disse materialene.

• 6 mg pr. kg tørrstoff av polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH16.

• 20 ng WHO toksisitetsekvivalenter pr kg tørrstoff av polyklorertdibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD / PCDF)

• 400 mg totalt krom (Cr) pr kg tørrstoff

• 2 mg tallium (Tl) pr. kg tørrstoff

Det er merkekrav ved et seleninnhold (Se) over 10 mg pr tørrstoff og i de fleste tilfeller ved et kloridinnhold (Cl-) som overstiger 30 g per liter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om gjødselvare.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter og næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen implementeres.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.03.2022
Anvendelsesdato i EU
16.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.08.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1171
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro