Tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 2. desember 2022 om endring av forordning (EU) nr. 452/2014 med hensyn til de tekniske kravene og administrative framgangsmåtene for luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 2 December 2022 amending Regulation (EU) No 452/2014 of 29 April 2014 as regards the technical requirements and administrative procedures related to air operations of third country operators

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 2.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.5.2022)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder forslag til delegert kommisjonsforordning (delegated act) som oppdaterer forordning (EU) nr. 452/2014 om luftfartsoperatører fra tredjeland. Forordning 452/2014 etablerer et system hvor luftfartsoperatører hjemmehørende i tredjeland, såkalte "third country operators" (TCO), må ha tillatelse fra det europeiske luftfartsbyrået EASA for å kunne drive kommersiell lufttransport i EU/EØS-området. Forordningen regulerer prosessen og vilkårene for slik tillatelse.

EASA har nylig gjennomført en evaluering av forordning (EU) nr. 452/2014. På grunnlag av denne har EASA utarbeidet er forslag til endringsforordning for å oppdatere bestemmelsene på området. Forslaget inneholder nye bestemmelser for å:

• Tilrettelegge for en mer risikobasert vurdering av TCO-operatører. Forslagets bestemmelser ART.210, ART.215 og ART.220, hvor det åpnes for ulike vurderinger ut fra operatørens kompleksitet og "safety performance", er eksempler på dette.

• Forbedre sammenhengen med forordning (EF) nr. 2111/2005 om EUs sikkerhetsliste for flyselskaper, slik at EASA kan han en bedre tilpasset saksbehandling ved TCO-søknader fra selskaper som er underlagt driftsforbud. Forslagets bestemmelse om dette finnes særlig i ART.205.

• Rydde i redaksjonelle feil og gjøre enkelte bestemmelser mer klare, og oppdatere henvisninger til ny basisforordning (forordning (EU) 2018/1139).

• Oppheve enkelte bestemmelser som det har vist seg ikke å være behov for.

Merknader

Hjemmel i EF-traktaten
Forslaget til endringsforordning er hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (basisforordningen) artikkel 61, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser
Utkastet til forordning endrer forordning (EU) nr. 452/2014, som er EØS-gjennomført i Norge gjennom forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Endringsforordningen må følgelig EØS-gjennomføres gjennom endring av denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte reglene ventes ikke å få konsekvenser for norske markedsaktører eller norske myndigheter. Reglene i forordningen retter seg mot kommersielle luftfartsoperatører fra land utenfor EU/EØS, i tillegg til at reglene gjelder for EASA selv, dvs. EASAs behandling av slike saker.

Sakkyndige instansers merknader
EASA konsulterte medlemsstatene om saken i februar 2022. Luftfartstilsynet hadde ikke særskilte merknader til dette forslaget til regelendring. Luftfartstilsynet har vurdert at rettsakten er EØS-relevant. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om den er akseptabel.

Utkastet til forordning er ikke behandlet i spesialutvalget for transport.

Vurdering
Luftfartstilsynet støtter forslaget til rettsakt ettersom det ventes å ville bidra til å effektivisere og forbedre ordningen med godkjenning av kommersiele luftfartsoperatører fra tredjeland. Dette ventes igjen å bidra til bedre flysikkerhet i EU/EØS området.

Luftfartstilsynet har vurdert at rettsakten er EØS-relevant. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om den er akseptabel.

Status
Utkastet til endringsforordning er utarbeidet av EASA. Medlemssatene er konsultert i et webinar om saken i november 2021 og gjennom en skriftlig konsultasjon i februar 2022. EASA har deretter ferdigstilt forslaget til endringsforordning og publisert dette som Opinion nr. 02/2022. Forslaget til slik delegert kommisjonsforordning er oversendt til EU-Kommisjonen for videre behandling. Saken skal i den sammenheng drøftes med medlemsstatene i EU gjennom Kommisjonens ekspertgruppe for flysikkerhet (Commission Expert Group on Aviation Safety).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
02.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet