Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2071 av 22. september 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 når det gjelder metodene for overvåking av CO2-utslipp og bestemmelsene for overvåking av andre relevante opplysninger

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2071 of 22 September 2016 amending Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council as regards the methods for monitoring carbon dioxide emissions and the rules for monitoring other relevant information

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.11.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 757/2015 av 29. april 2015 om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO2-utslipp fra sjøtransport(MRV-forordningen) er tatt inn i EØS-avtalen.

MRV-forordningen har regler om overvåking, rapportering og verifisering av drivhusgassutslipp fra skip. Vedlegg 1 og 2 til forordningen beskriver metoder som skal benyttes for å overvåke utslipp basert på drivstofforbruk og parameter for slik overvåking. Kommisjonen er delegert kompetanse til å endre vedleggene, og det skal tas hensyn til utviklingen av internasjonale regler og standarder.

Utkast til forordning endrer vedlegg I og II i tråd med retningslinjene i FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) resolusjon MEPC 245 (66) 2014 om metoden for beregning av oppnådd energieffektivitet (EEDI) for nye skip. Disse IMO-retningslinjene etablerer en rekke standardverdier for utslippsfaktorer som også kan benyttes til å beregne CO2-utslipp fra skip. Ved å la skipene benytte disse standardverdiene ved overvåkning og rapportering i henhold til MRV-forordningen sikres overenstemmelse mellom disse ulike regelsettene, noe som vil gjøre det enklere for rederiene å etterleve regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
MRV-forordningen er vurdert som EØS-relevant og akseptabelt, og utkast til delegert forordning om endring av vedlegg 1 og 2 må ses i sammenheng med dette. Forordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt 22. september 2016 og publisert 26. november 2016. Rettsakten trer i kraft i EU 16. desember 2016.
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.09.2016
Anvendelsesdato i EU
16.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2071
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro