Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1717 av 9. juli 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2104/45/EU med hensyn til ajourføring av visse betegnelser for kjøretøyklasser og inkludering av eCall i listen over kontrollpunkter, metoder, årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes, og vurdering av mangler i vedlegg I og III til nevnte direktiv

Commission Delegated Directive (EU) 2021/1717 of 9 July 2021 amending Directive 2014/45/EU of the European Parliament and of the Council as regards the updating of certain vehicle category designations and the addition of eCall to the list of test items, methods, reasons for failure and assessme

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 27.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) Direktiv 2014/45/EU finder anvendelse på køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 25 km/h af de klasser, der er fastsat i direktivets artikel 2, stk. 1. Disse klasser er fastsat med henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF, 2003/37/EF og 2007/46/EF.

(2) Direktiv 2002/24/EF, 2003/37/EF og 2007/46/EF er ophævet ved henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013, (EU) nr. 167/2013 og (EU) 2018/858.

(3) I lyset af ændringerne af betegnelserne for køretøjsklasser som følge af ophævelsen af direktiv 2002/24/EF og 2003/37/EF bør visse betegnelser for køretøjsklasser omhandlet i direktiv 2014/45/EF tilpasses. Disse ændringer vil ikke berøre kontrollens omfang og hyppighed.

(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 fastsætter en forpligtelse om, at visse nye typer køretøjer fra den 31. marts 2018 skal udstyres med et permanent 112-baseret køretøjsmonteret eCall-system.

(5) Det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system kræver, idet det er et nødsystem, det højest mulige pålidelighedsniveau. Nøjagtigheden af minimumsdatasættet og taletransmissionen og talekvaliteten bør sikres, og der bør udvikles en ensartet prøvningsordning med henblik på at sikre, at det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system har en lang levetid og holdbarhed. Der bør derfor regelmæssigt udføres periodisk teknisk kontrol af eCall i overensstemmelse med direktiv 2014/45/EU. Et nyt punkt vedrørende en sådan kontrol bør tilføjes i tabel 3 i bilag I til nævnte direktiv.

(6) Direktiv 2014/45/EU bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2021
Gjennomføringsfrist i EU
27.09.2022
Anvendelsesdato i EU
20.05.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet