Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: oppdateringsbestemmelser