Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1581 av 1. august 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til bruksvilkårene for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som nytt næringsmiddel

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1581 of 1 August 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food ‘astaxanthin-rich oleoresin from Haematococcus pluvialis algae’

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.9.2023

Tidligere:
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.8.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.9.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring i bruksvilkårene for ny mat-ingrediensen astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger, som tidligere er godkjent og oppført i unionslista over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Forordningen godkjenner å utvide bruksvilkårene, slik at ny mat-ingrediensen kan brukes i kosttilskudd for barn fra 3 år og opptil 10 år med maksimum 2.3 mg astaxanthin/dag, og i kosttilskudd til unge fra 10 år og opp til 14 år med maksimum 5.7 mg astaxanthin/dag. Det innføres samtidig følgende krav om merking: Kosttilskudd som som inneholder ny mat-ingrediensen skal merkes med at de ikke skal inntas hvis andre kosttilskudd med astaxanthin-estere inntas samme dag, at de ikke skal inntas av sped- og småbarn under 3 år, og avhengig av dosering og hvem kosttilskuddet er beregnet på, at de ikke skal inntas av spedbarn, barn under 10 år, eller unge under 14 år. 

Det er fastsatt overgangstider for kosttilskudd som har vært lovlig på markedet i henhold til den forrige godkjenningen (kan selges inntil minimum holdbarhetstid utgår) (forordningens artikkel 1). 

Europakommisjonen har ikke vurdert det nødvendig å be EFSA om en ytterligere risikovurdering. EFSA etablerte akseptabelt daglig inntak (ADI) for astaxanthin på 0,2 mg/kg kroppsvekt i 2019, og inntaket av astaxanthin fra kostholdet ble beregnet av EFSA i 2020. Inntaket av astaxanthin i de mengdene som nå er godkjent, i tillegg til inntaket fra kostholdet, vil ikke overstige ADI for de aktuelle aldersgruppene.

Ved rettsakten endres bruksvilkårene for ny mat-ingrediensen astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger i tabell 1 i unionslisten, som beskrevet ovenfor.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.07.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.08.2023
Anvendelsesdato i EU
22.08.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet