Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om etylenoksid

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1396 av 11. august 2022 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til forekomsten av etylenoksid i tilsetningsstoffer

Commission Regulation (EU) 2022/1396 of 11 August 2022 amending the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the presence of ethylene oxide in food additives

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.8.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 er der fastsat specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(2) Specifikationerne for fødevaretilsætningsstoffer kan opdateres efter den fælles procedure, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller på grundlag af en ansøgning fra en medlemsstat eller en interesseret part.

(3) Ethylenoxid er et vigtigt kemisk stof med flere anvendelser, herunder anvendelse som steriliseringsmiddel og som råmateriale til fremstilling af forskellige produkter. Ethylenoxid er imidlertid et problematisk stof, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagent og reproduktionstoksisk i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 . Det er hverken godkendt som et biocidholdigt produkt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 eller som et aktivstof til anvendelse i plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 .

(4) I henhold til forordning (EU) nr. 231/2012 må ethylenoxid ikke benyttes til sterilisering af fødevaretilsætningsstoffer. Der er imidlertid ingen kvantificeret grænseværdi for forekomsten af ethylenoxid, når det gælder alle fødevaretilsætningsstoffer. I overensstemmelse med nævnte forordning er der kun fastsat en grænseværdi på højst 0,2 mg/kg ethylenoxid for de fødevaretilsætningsstoffer, til hvis fremstilling der anvendes ethylenoxid. Denne grænseværdi blev først fastsat ved Kommissionens direktiv 2003/95/EF på grundlag af en udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler af 6. maj 2002 , hvori det blev konkluderet, at selv om det skønnede indtag fra de få fødevaretilsætningsstoffer, der fremstilles med ethylenoxid, er meget lavt, bør indtaget fra fødevarekilder være så lavt som muligt, da ethylenoxid er både genotoksisk og kræftfremkaldende.

(5) For nylig har der været adskillige RASFF-meddelelser om fund af ethylenoxid i en række fødevarer, navnlig i en række fødevaretilsætningsstoffer, der anvendes til fremstilling af forskellige fødevarer. På grundlag af disse meddelelser og oplysninger vedrørende offentlig kontrol foretaget af medlemsstaterne blev der ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2246 fastsat foranstaltninger vedrørende varer af ikke-animalsk oprindelse, der indføres til Unionen fra visse tredjelande, for at beskytte menneskers sundhed i forbindelse med den mulige risiko for kontaminering med ethylenoxid. For så vidt angår fødevaretilsætningsstoffer kan håndhævelsen af EU-retten imidlertid give anledning til vanskeligheder, fordi det er vanskeligt at fastslå, om forekomsten af ethylenoxid skyldes dets anvendelse ved sterilisering af fødevaretilsætningsstoffer i strid med forordning nr. 231/2012, eller det har andre årsager.

(6) For at undgå disse vanskeligheder og sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed bør det derfor fastsættes, at forekomst af ethylenoxid, uanset oprindelse, ikke er tilladt i nogen fødevaretilsætningsstoffer. Med henblik herpå bør der fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af ethylenoxid, der er specifik for fødevaretilsætningsstoffer, svarende til kvantificeringsgrænsen for disse produkter, dvs. ved den godkendte laveste restkoncentration, som i øjeblikket kan kvantificeres og rapporteres ved rutinemæssig overvågning efter validerede kontrolmetoder. For at sikre overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 , navnlig med de deri fastsatte grænseværdier for de råvarer, der anvendes til fremstilling af fødevaretilsætningsstoffer, bør restkoncentrationerne af ethylenoxid defineres på samme måde som i nævnte forordning.

(7) Da ændringen af specifikationerne ikke kan få negative virkninger for menneskers sundhed, er det ikke nødvendigt, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet foretager en sikkerhedsevaluering i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(8) Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.08.2022
Anvendelsesdato i EU
01.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet