Avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 569/2008 av 12. juni 2008 om endring av forordning nr. 11 om avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår for gjennomføring av artikkel 79 nr. 3 i Traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap

Council Regulation (EC) No 569/2008 of 12 June 2008 amending Regulation No 11 concerning the abolition of discrimination in transport rates and conditions, in implementation of Article 79(3) of the Treaty establishing the European Economic Community

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.6.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

De fællesskabsregler, der skal indføres i henhold til traktatens artikel 75 for at afskaffe visse former for forskelsbehandling for så vidt angår landtransport i Fællesskabet, er fastsat i forordning nr. 11. For at reducere virksomhedernes administrative byrder bør denne forordning forenkles ved at fjerne forældede og unødvendige krav, bl.a. kravet om opbevarelse på papir af visse oplysninger, som på grund af den tekniske udvikling nu foreligger i transportvirksomhedernes regnskabssystemer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2008
Anvendelsesdato i EU
10.07.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet