Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av regler for detaljer og format for opplysningene som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige om resultatet av undersøkelsene om tilfeller av forurensning av produkter og stoffer som ikke er godkjent for bruk i økologiske produkter

(In preparation) Commission Implementing Regulation laying down rules for the details and format of the information to be made available by Member States on the results of the investigations concerning cases of contamination with products or substances not authorised for use in organic production

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 2.8.2022 med tilbakemeldingsfrist 30.8.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 2.8.2022)

Økologisk produktion: undersøgelser af forurening med ikketilladte produkter eller stoffer (indberetningsskema)

I gennemførelsesretsakten fastsættes den model, som medlemslandene skal anvende til at underrette Kommissionen og de øvrige medlemslande om:

• tilfælde af forurening med produkter eller stoffer, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, i det foregående år

• resultaterne af de officielle undersøgelser, der er foretaget for at identificere årsagen og kilden til forureningen

• de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har truffet efter undersøgelsen.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 02 august 2022 - 30 august 2022

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2022)5531530

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
03.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet