Bruksbetingelser for 3'-Sialyllaktose natriumsalt av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1582 av 1. august 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til bruksvilkår for ny mat-ingrediensen 3'-sialyllaktose natriumsalt produsert ved hjelp av utledede stammer av Escherichia coli BL21(DE3)

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1582 of 1 August 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food 3′-Sialyllactose sodium salt produced by derivative strains of Escherichia coli BL21(DE3)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.9.2023

Tidligere:
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.8.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.9.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring i bruksvilkårene for ny mat-ingrediensen 3'-sialyllaktose (3-SL) natriumsalt, produsert ved hjelp av genetisk modifiserte stammer av Escherichia coli BL21(DE3), som tidligere er godkjent og oppført i unionslista over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Forordningen godkjenner å øke maksimumsnivået for ny mat-ingrediesen i morsmelkerstatninger fra 0,23 g/kg eller liter, til 0,28 g/kg eller liter.

Europakommisjonen har ikke vurdert det nødvendig å be EFSA om en risikovurdering, fordi det er snakk om en liten økning i maksimumsnivået, og at inntaket av 3-SL fortsatt vil være lavere enn fra morsmelk, som EFSA i en tidligere vurdering har vurdert ikke er av bekymring. 

Europakommisjonen har selv vurdert at den samme endringen bør gjøres for næringsmidler for spesielle medisinske formål til sped- og småbarn, siden maksimumsgrensen for 3-SL i disse næringsmidlene er lenket til maksimumsgrensene for morsmelkerstatninger.

Ved rettsakten føres endres bruksvilkårene for ny mat-ingrediensen 3'-sialyllaktose (3-SL) natriumsalt, produsert ved hjelp av genetisk modifiserte stammer av Escherichia coli BL21(DE3) i tabell 1 i unionslisten, som beskrevet ovenfor.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.07.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.08.2023
Anvendelsesdato i EU
22.08.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet