Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/955 av 27. mai 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 med hensyn til skjemaer, maler, prosedyrer og tekniske ordninger for offentliggjøring av og underretning om markedsføringsregler, gebyrer og avgifter, og om angivelse av opplysninger som skal oversendes for opprettelse og vedlikehold av den sentrale databasen for grensekryssende markedsføring av AIF-er og UCITS-er, samt skjemaer, maler og prosedyrer for oversending av slike opplysninger

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/955 of 27 May 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/1156 of the European Parliament and of the Council with regard to the forms, templates, procedures and technical arrangements for the publications and notifications of marketing rules, fees and charges, and specifying the information to be communicated for the creation and maintenance of the central database on cross-border marketing of AIFs and UCITS, as well as the forms, templates and procedures for the communication of such information

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.6.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utfyllende teknisk regelverk til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/955 retter seg mot tilsynsmyndighetene. Den gir tekniske regler og standarder inkludert standardiserte skjemaer, maler og prosedyrer for gjennomføring av bestemmelsene om publisering og notifisering til ESMA av nasjonale bestemmelser om krav til markedsføring og nasjonale bestemmelser om gebyrer. Rettsakten gir også regler for gjennomføring av bestemmelsene om periodisk notifisering til ESMA av nødvendig informasjon for å opprette og vedlikeholde en sentral database for grenseoverskridende markedsføring av alternative investeringsfond og UCITS-fond.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten utfyller forordning (EU) 2019/1156. Hovedrettsakten er i høringsnotat foreslått gjennomført ved inkoroprasjon i Lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 (verdipapirfondloven) og Lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 20. juni 2014 nr. 28 (AIF-loven). Dersom de plikter som rettsakten pålegger tilsynsmyndighetene skal gjennomføres i norsk rett, vil det være naturlig at dette skjer ved inkorporasjon i forskrift til verdipapirfondloven og i AIF-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten er utfyllende tekniske regler til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Rettsakten pålegger tilsynsmyndighetene plikter ved å stille nærmere krav til informasjon og bruk av skjemaer og prosedyrer m.v ved publisering av informasjon og rapportering til ESMA. Finanstilsynet mener at rettsakten ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakk. inst. merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Reglene anses som EØS-relevante og akseptable.

Rettsakten er utfyllende regler til hovedrettsakten. Det vil være behov for å tilpasse ikrafttredelsestidspunktet slik at den trer i kraft tidligst samtidig som hovedrettsakten, som er tatt inn, men ikke trådt i kraft, i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 27. mai 2021 og til vurdering for innlemmelse i EØS.

Rettsakten er utfyllende til hovedrettsakten. Hovedrettsakten er trådt i kraft i EU 1. august 2019 og inntatt i EØS-avtalen, men ikke inkorporert i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.05.2021
Anvendelsesdato i EU
05.07.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.04.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0955
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro