Horisont Europa - Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70410)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Helse- og omsorgsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Forskning og utdanning

Om komiteen

behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2021/764 av 10. mai 2021 om etablering av særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon, og oppheving av beslutning 2013/743/EU,

med hensyn til mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø.