Telekommunikasjonsmarkedet (TCAM), Komite for samsvarsvurdering og overvåkning av (C03000)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Samferdselsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Informasjonssamfunnet

Om komiteen

"Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM)" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF