Gjødselprodukter, Komite for (C51400)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Landbruks- og matdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Mattrygghet

Om komiteen

"Committee on fertilising products" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 av 5. juni 2019 om fastsetting av bestemmelser for å gjøre EU-gjødselprodukter tilgjengelig på markedet og om endring av forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 og oppheving av forordning (EF) nr. 2003/2003