Pyrotekniske produkter, Komite for (C38600)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Justis- og beredskapsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Handelsforenklinger

Om komiteen

"Committee on the placing on the market of pyrotechnic articles" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/29/EU av 12. juni 2013 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av pyrotekniske artikler (omarbeiding)