Visumgjensidighet og visumsuspensjon, Komite for (C47400)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Justis- og beredskapsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Justis og innenriks

Om komiteen

"Visa reciprocity and visa suspension committee" behandler saker som gjelder følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1289/2013 av 11. desember 2013 som endrer rådsforordning (EF) nr. 539/2001 om etablering av listen over de tredjeland hvis statsborgere skal være i besittelse av visum ved passering av de ytre grenser, og listen over de tredjeland hvis statsborgere er fritatt for dette krav