Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Fast komite for (C20400)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Mattrygghet

Om komiteen

"Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 652/2014 av 15. mai 2014 om forvaltning av utgifter knyttet til matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse og knyttet til plantehelse og formeringsmateriale, og om endring av rådsdirektiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og oppheving av rådsvedtak 66/399/EØF, 76/894/EØF og 2009/470/EF